Uforsvarlig lange vakter

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen vil foreta en undersøkelse blant tillitsvalgte ved helseforetakene for å avdekke i hvilket omfang, og på hvilket grunnlag, man har fraveket vernebestemmelsene i NAVO-overenskomsten.

Flere medieoppslag omtalte i desember 2004 sykehusleger som jobbet uforsvarlig lange vakter, og at dette kan representere en fare for pasientsikkerheten. Legeforeningen understreker at det primært er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge arbeidet slik at vaktbelastningen og arbeidsperioden for den enkelte lege er forsvarlig. Vernebestemmelsene i overenskomsten er utformet slik at den kan fravikes ved lokal avtale mellom arbeidsgiver (helseforetaket/sykehuset) og Legeforeningen lokalt hvor dette anses nødvendig.

– Enkeltsaker som har dukket opp i den senere tid, kan tyde på at praktiseringen av vernebestemmelsene ikke fungerer helt etter hensikten, sier Øyvind Sæbø, forhandlingsdirektør i Legeforeningen.– Legeforeningen ønsker imidlertid å undersøke grundigere hvor representative disse er, før vi trekker noen konklusjoner. Det synes også å være behov for å undersøke om vernebestemmelsene undergraves ved at regelmessig aktiv tjeneste defineres som passiv vakt, sier han.

Yngre legers forening (Ylf) som organiserer turnusleger og leger under spesialisering, gir uttrykk for at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstidsordningene er i tråd med gjeldende regelverk. Ifølge Hilde Engjom, Ylfs leder, har foreningen mottatt tilbakemeldinger som viser at arbeidsgiver utarbeider arbeidsplaner som er i strid med lov- og avtaleverk.

Anbefalte artikler