Artikkel

Legemiddelhåndboken

2004-utgaven av Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er nå tilgjengelig både i papirversjon og i tre elektroniske versjoner: på Internett, nedlastbar til PC/intranett og nedlastbar til PDA (Personal Digital Assistant). Papirversjonen er sendt gratis til yrkesaktive leger og farmasøyter. Pensjonister får gratiseksemplar ved henvendelse til redaksjonen i Norsk legemiddelhåndbok, tlf. 22 16 84 90. Les mer: www.legemiddelhandboka.no

Endring i PDT-takst

Takst 251 i normaltariffen er endret fra 1.10. 2004. Årsaken til endringen er at Helse- og omsorgsdepartementet anser at taksten har fått et feil honorarbeløp og derfor må reduseres. De medisinske indikasjoner er samtidig presisert.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=53944

Korrigert møtekart for sentralstyret i 2005

Onsdag 19. januar

Onsdag 16. februar

Tirsdag – onsdag 2. – 3. mars (ledermøte)

Tirsdag 15. mars

Onsdag 20. april

Tirsdag 24. mai (Bergen – landsstyremøte)

Onsdag 22. juni

Onsdag 24. august

Torsdag 15. september

Onsdag 12. oktober (12. – 14. oktober – arbeidsmøte)

Torsdag 17. november

Fredag 9. desember

Nye regler for søknad om kursgaranti

På bakgrunn av sentralstyrets vedtak om nye retningslinjer for vurdering av kurs, er det innført nye regler for alle kursarrangører når det gjelder søknad om garanti fra utdanningsfond I. De nye reglene innebærer at alle kursarrangører som hovedregel må søke om garanti innen 1. oktober for kurspakken påfølgende år.

Ikke lenger prefrankerte konvolutter

I samråd med Arbeids- og sosialdepartementet har Rikstrygdeverket besluttet at ordningen med prefrankerte konvolutter til leger opphører i sin helhet fra 1.1. 2005.

Elektronisk innsending av sykmeldingsattester

Insentivordningen med ekstra godtgjørelse på to kroner for elektronisk innsending av sykmeldingsattester og legeerklæringer fra privatpraktiserende leger, skal ifølge Rikstrygdeverket, forlenges ut år 2005.

Les mer om ordningen på: www.trygdeetaten.no

Stor entusiasme for AD/HD-prosjektet

AD/HD-prosjektet ble avsluttet i november 2004. Det var stor entusiasme for prosjektet, som vil bli fulgt opp med en ny samling til våren. Mange tverrfaglige lokale arbeidsgrupper har skapt og dokumentert betydelige forbedringer i diagnostisering og behandling av personer med AD/HD. Det vil være en stor utfordring å bibeholde forbedringene over tid, dvs. å gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig og integrert del av virksomheten.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=53967

Godkjenner passiv røyking som arbeidsskade

Den danske Arbejdsskadestyrelsen har for første gang anerkjent passiv røyking som arbeidsskade. Horesta (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Brancheorganisation) har i møte med den danske helseministeren oppfordret til totalt røykeforbud. Helseministeren mener imidlertid at tiden ikke er moden for røykeforbud, skriver den danske avisen Politiken.

Les mer: http://politiken.dk/visArtikel.iasp?PageID=346998

Nytt styre i IFMSA-Norway

IFMSA-Norway (International Federation of Medical Students’ Associations) har fått nytt styre. Det nye styret er: Trygve Berge (leder), Ida Camilla Smedtorp (nestleder), Jon Magnus Haga, Anne Kristin Reve, Aline Soland Thu, Kristian Jensen og Ane Djuv. Generalsekretær er Åshild Berentzen. Les mer på: www.ifmsa.no

Anbefalte artikler