Artikkel

Psykiatriprosjekt vekker nysgjerrighet

Legeforeningens satsing på gjennombruddsprosjekter innen psykiatri vekker nysgjerrighet blant svenske helsemyndigheter. I Sverige har man erfaringer fra prosjekter om blant annet omsorg ved livets slutt, sykehusinfeksjoner, køer og ventetider. De har nå startet en diskusjon om å igangsette et gjennombruddsprosjekt innen psykiatri.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=54639

Blåreseptforskriften

I et brev til helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen påpeker Rogaland legeforening mangelfull saksbehandling ved søknad om refusjon av viktige legemidler etter §10A i blåreseptforskriften. Fylkesavdelingen avslutter brevet som følger: «Da det etter vår erfaring ikke er mulig å løse disse problemene i dialog med trygdeetaten, tillater vi oss å melde vår bekymring direkte til helse- og omsorgsministeren.»

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=55363

Lederseminar

Lederseminaret 2005 vil være et lunsj til lunsj-møte fra onsdag 2. til torsdag 3. mars på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Inviterte organisasjonsledd er tilskrevet og bedt om å komme med forslag på temaer som ønskes drøftet.

Nye kursavgifter for utdanningsfond I

Vi minner om at det fra 1.1. 2005 er innført nye kursavgifter for kurs i legers videre- og etterutdanning. De nye avgiftene er: kr 1 200 for dagskurs, kr 1 600 for todagers kurs, kr 2 200 for tredagers kurs, kr 2 800 for firedagers kurs og kr 3 400 for femdagers kurs. For kurs over fem dager: kr 500 per etterfølgende kursdag.

Støtte til pilotprosjekt

Legeforeningen vil bevilge inntil kr 150 000 til et pilotprosjekt for å øke andelen kvinnelige ledere i ledende stillinger i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet som har fått navnet «Frist meg inn i ledelse», er utviklet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Legeforeningens sekretariat, likestillingsutvalget, Overlegeforeningen, Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Det er utarbeidet prosjektskisse for pilotprosjektet som anses som et godt utgangspunkt for samarbeidet.

Nye medlemmer til rettshjelpsutvalget

Merethe Kumle, Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) og Sjur Lehmann, Yngre legers forening (Ylf) oppnevnes som representanter i rettshjelpsutvalget for perioden 1.1. 2005 – 31.12. 2008. Oppnevning av representanter av begge kjønn fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk medisinstudentforening (Nmf) utsettes til forslaget foreligger fra disse foreningene. Nåværende leder av rettshjelpsutvalget, Fridtjov Riddervold, viderefører sin funksjon som leder frem til 31.12. 2006.

Tverrfaglig konferanse

Legeforeningen vil sammen med Norsk sykepleierforbund og Norsk ergoterapeutforbund arrangere et tverrfaglig seminar om behandling av pasienter med hjerneskader. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og Norsk nevrologisk forening er tilskrevet og anmodet om å utpeke en deltaker hver til fagkomiteen. Sentralstyret anmoder deltakerne om å rådføre seg med representanter for andre relevante spesialforeninger og fagmiljøer under arbeidet i fagkomiteen.

IT-utvalget – forslag om seminar

Sentralstyret har gitt tilslutning til at IT-utvalget arrangerer et seminar for sentralstyremedlemmer og yrkes- og spesialforeningsrepresentanter for å drøfte utvalgets rolle i foreningen. Det bevilges inntil kr 15 000 til seminaret.

Kvalitetssikringsfond III

Sentralstyret har godkjent nye vedtekter til Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus – Kvalitetssikringsfond III.

Anbefalte artikler