Kunngjøringer

Artikkel

Årsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt årsmøte og landsrådsmøte torsdag 14.4. 2005, kl. 1300, på Quality Hotel, Tønsberg.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 1.3. 2005 til:

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Sykehusavdelingenes rapportering om utdanningsvirksomheten 2003

Spesialistreglene avkrever godkjente utdanningsavdelinger en årlig rapportering om utdanningsvirksomheten. Rapporteringen skjer i etterkant av utdanningsåret og omfatter beskrivelse av avdelingenes læringsmiljø som bemanning, undervisning, veiledning, supervisjon, praktiske ferdigheter, utstyr, aktivitetsnivå og forskning.

Rapporteringen 2003 omfattet 41 av de 43 medisinske spesialitetene. Allmennmedisin og samfunnsmedisin var unntatt rapporteringen. 835 utdanningsavdelinger har rapportert, herav 273 gruppe I-avdelinger eller tilsvarende.

Gjennom de siste årene har vi sett en stadig bedring når det gjelder å innfri de formelle kravene til spesialistreglene. Utdanningsutvalgene gjennomfører i gjennomsnitt 3 – 4 møter i året. Den teoretiske internundervisningen ligger godt over kravet til 90 minutter per uke, og 16 % av utdanningsavdelingene oppgir at de deltar i nettundervisning. 90 % av legene under spesialisering møter på internundervisningen.

Undervisningen går over ca. 37 uker per år, og 1/3 av undervisningen gis av underordnede. 95 % av avdelingene oppgir at det gis permisjon til nødvendig kursutdanning. Veiledningen kommer i gang i løpet av en måned etter tilsetting ved ca. 86 % av avdelingene. Noe i overkant av 40 % oppgir månedlige veiledningsmøter. 25 % av institusjonene oppgir veiledningsmøter sjeldnere enn hver annen måned. Det er utarbeidet individuell utdanningsplan for ca. 97 % av legene under spesialisering. Ca. 80 % av avdelingene oppgir regelmessig evaluering av faglig progresjon.

I det videre arbeidet vil det være fokus på veiledning og evaluering, herunder hvordan utdanningsplanene brukes i spesialistutdanningen.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56696

Anbefalte artikler