Artikkel

Ylf-leder gikk av

Yngve Mikkelsen har trukket seg som leder for Yngre legers forening med umiddelbar virkning fra 29. oktober. Les hans begrunnelse og kommentarer fra Legeforeningens president på nettsidene www.legeforeningen.no/index.gan?id=52347 og www.legeforeningen.no/index.gan?id=52371

Mister ikke jobben

Dagbladet skrev 30. oktober at avdelingssjef ved Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus, hadde fått varsel om endringsoppsigelse som følge av at avdelingen utskrev en pasient for tidlig. Pasienten gjennomførte senere det såkalte trikkedrapet i Oslo.

Etter et drøftingsmøte mellom avdelingsoverlegen og Ullevål universitetssykehus 2. november ble varselet trukket tilbake. Legen fortsetter som avdelingssjef/avdelingsoverlege og har sykehusets fulle tillit.

Forhold som ble avdekket i Helsetilsynets rapporter vedrørende denne saken, skal følges gjennom tett samarbeid mellom avdelingssjef og divisjonsdirektør. Vedkommende lege fikk i denne saken bistand fra forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen.

Ny leder i Ylf

Hilde Engjom, tidligere nestleder i Yngre legers forening, er rykket opp som leder frem til årsmøtet i april 2005.

Industri og takster på agendaen

Nærmere 50 medlemmer deltok på årsmøtet i Østfold legeforening i oktober. Terje Vigen, Legeforeningens generalsekretær, innledet om forholdet mellom leger og legemiddelindustrien i lys av vedtaket på landsstyremøtet i Loen. Han orienterte om det arbeidet som nå gjøres for å revidere retningslinjene for samhandling med Legemiddelindustriforeningen (LMI).

Jan Emil Kristoffersen, styremedlem i Alment praktiserende lægers forening, holdt et innlegg om normaltariffen, om hvordan den kan brukes og ikke brukes. Han påpekte viktigheten av at leger leser og setter seg inn i de forutsetningene som er lagt til grunn for bruken av de ulike takstene.

I diskusjonen ble det blant annet pekt på at det er stor uenighet mellom trygdeetatens oppgjørskontor for behandlere og enkelte leger om hvordan takstene kan brukes. Disse problemstillingene vil fylkesavdelingen komme tilbake til og diskutere i et særskilt møte for allmennpraktikere.

IA-avtalen trues av brudd

Akademikernes leder Christl Kvam og de tre andre hovedorganisasjonene krever i et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik at regjeringen må trekke forslaget om sykelønnsordningen.

– I et trepartssamarbeid må alle avtaleparter overholde sine forpliktelser, skriver de fire organisasjonene, som også har sendt brev om saken til de parlamentariske lederne på Stortinget. Her ber de om at Stortinget bidrar til at IA-avtalen respekteres, dersom regjeringen mot formodning ikke trekker forslaget som er fremlagt i statsbudsjettet for 2005.

Les mer: www.akademikerne.no/?id=11387

Bildeadvarsler på sigarettpakker

EU-kommisjonen har nylig lansert bildebaserte helseadvarsler til bruk på sigarettpakker. Det innebærer at de 25 EU-landene nå har muligheten til å bruke bilder, for å advare mot helseskader ved sigarettrøyking. Det er mulig å velge mellom i alt 42 ulike motiver. Bildeserien ble lansert av Europa-kommisjonen den 22. oktober.

Fem land utenfor EU har allerede tatt i bruk helseadvarsler i form av bilder på sigarettpakker. Disse er Canada, Brasil, Singapore, Thailand og Australia.

Les mer: http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm

Anbefalte artikler