Kunngjøringer

Artikkel

Krav til attestasjon av tjeneste

I tråd med anbefaling fra Legeforeningens landsstyre har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at § 3 i bestemmelser for spesialistutdanningen, suppleres med følgende:

Tjeneste som skal benyttes tellende som ledd i spesialistutdanningen, må dokumenteres med fyldig attest som beskriver tjenestens innhold, og hvilke deler av faget det er gitt opplæring og erfaring i. Det må fremgå deltakelse i undervisningsprogram, mottatt veiledning og supervisjon og attesteres om tjenesten er tilfredsstillende utført. Det må fremgå om stillingen har vært utlyst. Standardattest bør benyttes.

Tjeneste ved sykehusavdeling/institusjon skal attesteres av avdelingens leder og av medisinsk-faglig ansvarlig overlege.

Tjeneste som bedriftslege/arbeidsmedisinsk tjeneste utenfor helseinstitusjon dokumenteres med attest fra bedriftens administrative ledelse på tjenestestedet.

For tjeneste i allmennmedisin er det et eget attestasjonsskjema som skal undertegnes av kommunelege I (kommuneoverlege/bydelsoverlege). Hvis tjenesten er utført i stilling som kommunelege I/kommuneoverlege/bydelsoverlege, skal tjenesten attesteres av nærmeste administrative overordnede.

Samfunnsmedisinsk kommunal tjeneste skal attesteres av kommunelege I (kommuneoverlege/bydelsoverlege). Hvis tjenesten er utført i stilling som kommunelege I/kommuneoverlege/bydelsoverlege, skal tjenesten attesteres av nærmeste administrative overordnede.

Samfunnsmedisinsk tjeneste i statlige instanser attesteres av medisinsk-faglig leder, eventuelt av nærmeste administrative overordnede.

Tjeneste i spesialistpraksis attesteres av spesialisten som har supervisert legen.

Annen type legetjeneste attesteres av nærmeste medisinsk-faglige overordnede, eventuelt nærmeste administrative overordnede.

Ikrafttreden umiddelbart.

Godkjenning av tjeneste

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling fattet 18.10. 2004 følgende vedtak:

Spesialistreglene i allmennmedisin suppleres med et nytt punkt under valgfrie poeng i videre- og etterutdanningen som lyder:

Tjeneste ved ulike helserelaterte institusjoner kan godkjennes etter forhåndssøknad med inntil 50 poeng for ett års tjeneste.

Tjenesten må søkes godkjent på forhånd. Søknad sendes Medisinsk fagavdeling, Den norske lægeforening, Postboks 1157 Sentrum, 0107 Oslo.

Anbefalte artikler