Fra møtet 20.10. 2004

Artikkel

Godkjenning av forhandlingsresultat

Sentralstyret godkjente de foreløpige forhandlingsresultater i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Forhandlingene har ikke medført endringer for Legeforeningens medlemmer. Ingen av fellesbestemmelsene i overenskomsten var endret. Det vil nå bli opptatt lokale forhandlinger for leger. For øvrig skal det forhandles om revisjon av særavtalen for leger, foruten at de lokale avtaler kan reforhandles. Krav vil bli endelig utformet i samsvar med A2-krav og forhandlingsresultatet i NAVO Helse.

Samarbeidsavtale

Legeforeningens president gis fullmakt til å videreføre forhandlingene med Legemiddelindustriforeningen (LMI) om ny avtale om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien. Endelig avtaleutkast forelegges sentralstyret for godkjenning. Sentralstyret forutsetter at det snarest opptas drøftinger om tilsvarende avtale med Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

Organisasjonssaken

Sentralstyret har i et høringsnotat fremmet forslag om endringer i Legeforeningens organisasjon. Forslaget er basert på innspill, drøftinger og konklusjoner fra sentralstyrets arbeidsmøte 21.– 22.9. 2004. Forslaget sendes på intern høring i organisasjonen med høringsfrist 3.1. 2005, som ledd i forberedelsene av saken for landsstyrebehandling i Bergen i mai 2005.

Høringsnotatet og høringsbrevet legges på foreningens Internett-sider for nedlasting. Det bes om at alle høringssvar også avgis elektronisk.

Sentralstyrets rapport finner du på www.legeforeningen.no/index.gan?id=52193

Endring i lånefondet

Sentralstyret vedtok å nedlegge lånefondsutvalget med virkning fra 1.1. 2005. Videre ble det vedtatt at beløpsgrensene for lån fra fondet heves til kr 1 000 000. Lånebehovet må dokumenteres.

Retningslinjene for lånefondet fremlegges for ny behandling. Sekretariatet bes om å forberede en landsstyresak, med samlet gjennomgang av vedtekter og retningslinjer for Legeforeningens lånefond til det kommende landsstyremøte.

Sentralstyrets møtekart for 2005

19. januar, 16. februar, 2.– 3. mars (ledermøte), 16. mars, 20. april, 24. mai (Bergen – landsstyremøte), 22. juni, 24. august, 14. september, 12.–14. oktober – arbeidsmøte, 16. november, 9. desember.

Referat fra sentralstyremøtene finner du i fulltekst på www.legeforeningen.no/?id=35491

Standard for palliasjon

Sentralstyret tok utkast til standard for palliasjon, utarbeidet av Norsk forening for palliativ medisin (NFPM), til orientering. Utkastet har vært på bred høring. Sentralstyret bad om at enkelte formuleringer blir revurdert i den endelige utformingen. Dette gjelder spesielt temaer knyttet til fastlegenes rolle. Revurderingen bør skje i dialog med Alment praktiserende lægers forening. Sentralstyret berømmet det utførte arbeidet.

Kvalitetssikringsfond I og II

Utviklingen i organiseringen av helsevesenet, økt kunnskap og nye metoder innenfor kvalitetsarbeidet, har medført at vedtektene for kvalitetssikringsfond I og II ikke lenger kan sies å være helt i samsvar med dagens behov. Sentralstyret vedtok å sende utkastene til reviderte vedtekter på høring til berørte yrkesforeninger og til kvalitetsforbedringsutvalget.

Godkjenning av vedtektsendring i SOP

Yngre legers forening (Ylf), Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) har hatt forslag til vedtektsendringer i Syke- og pensjonsforsikringen for leger (SOP) på høring, etter at sentralstyret behandlet dette i møte 24.8. 2004. Kun Aplf og PSL hadde merknader til innholdet i vedtektsutkastet. Høringssvarene oversendes SOPs styre. Sentralstyret ber om at styret vurderer Aplfs og PSLs kommentarer for eventuelle justeringer i sitt opprinnelige forslag til nye vedtekter.

Rekrutterings- og informasjonsopplegg

Sentralstyret vil våren 2005 ta stilling til om – og eventuelt i hvilken form – det skal gjennomføres et nytt rekrutterings- og informasjonsopplegg rettet mot medlemmer og samfunnet. Hensikten vil være å sikre – og helst bedre – oppslutningen om Legeforeningen blant leger, og å legge grunnlaget for fremtidig høy medlemstilslutning blant unge leger og medisinstudenter.

Forhandlingsdelegasjon NAVO Helse

Sentralstyret oppnevnte i møte 20.9. 2004 forhandlingsutvalg for tariffområdet NAVO Helse. Det var oppstått uenighet i utvalget om Yngve Mikkelsens deltakelse (se notiser på side 3104). Realitetsbehandlingen av saken utsettes inntil det er avholdt et møte med styret i Yngre lægers forening. Saken tas deretter opp til ny behandling, senest på neste sentralstyremøte.

Anbefalte artikler