Gull for vannkanaler

Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2520

Mahmood Amiry-Moghaddam (f. 1971), som ble omtalt i Tidsskriftet nr. 19/2004, mottok Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling om vannkanaler i hjernen, ikke Kongens fortjenstmedalje i gull.

Anbefalte artikler