På plattformen

Helge Wiig Om forfatteren
Artikkel

Foto Statoil

Dette er en typisk arbeidssituasjon i oljevirksomheten. To arbeidere er i ferd med å bore. Bildet gir grobunn for refleksjon over mange av de utfordringene denne virksomheten står overfor. Boredekket er en ulykkesutsatt arbeidsplass. Man får gjenstander i hodet eller klemskader. I tillegg er boredekket, som mange andre områder på plattformen, et støyfylt område. Selv om det i de senere år er gjort mye for å bedre de ergonomiske forholdene for dem som er involvert i boreoperasjonene, gjenstår det en del utfordringer. Arbeidet kan være fysisk tungt, og muskel- og skjelettplager er hyppig forekommende. Helsefare i form av røyk og damp som inhaleres eller at man får kjemiske stoffer på huden kan også være et problem. Kontakteksem på grunn av eksponering for oljeholdig boreslam er en vanlig lidelse. Boringen foregår døgnet rundt, og mange sliter med å tilpasse seg stadige endringer i døgnrytmen. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av arbeidsmiljøet. På tross av de nevnte utfordringene må man generelt kunne si at et konstruktivt samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har bidratt til et godt arbeidsmiljø på kontinentalsokkelen.

Anbefalte artikler