Psykiatri i Norge og Kina

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

I samarbeid med den kinesiske psykiatriforeningen har Legeforeningen arrangert seminar om pasientrettigheter og etiske dilemmaer i psykiatrien.

Dongfeng Zhou er president i den kinesiske psykiatriforeningen. Foto Bjørn Oscar Hoftvedt

– Formålet med seminaret var først og fremst å utveksle kunnskaper og erfaringer om pasientrettigheter og menneskerettigheter ved behandling av pasienter med psykiske lidelser, sier Sverre Varvin, leder av Legeforeningens menneskerettighetsutvalg.

Kina har foreløpig ingen nasjonale lover om pasientrettigheter. Landets myndigheter har siden 1985 arbeidet med en lov om psykisk helsevern, og var derfor svært interessert i å høre om erfaringene med de norske helselovene. Andre temaer som ble diskutert, var psykiatriens historie, hvordan de psykiatriske tilbudene er organisert i Kina og i Norge, spesialistutdanning, etiske dilemmaer, menneskerettigheter og epidemiologi. Alle temaene ble belyst både fra et kinesisk og et norsk perspektiv.

Seminaret som fant sted i august i Dalian, Kina, inngår i norske myndigheters menneskerettighetsdialog med Kina og ble finansiert gjennom Utenriksdepartementet. Den norske delegasjonen som bestod av åtte personer, ble ledet av Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke.

– Det var et interessant og lærerikt seminar for begge parter, sier Sverre Varvin. – Vi utvekslet erfaringer og utfordringer i behandlingen av psykiatriske pasienter, og diskuterte forhold knyttet til våre lands kultur og tradisjon når det gjelder behandling av denne pasientgruppen. To tragiske hendelser både i Kina og Norge har blant annet dannet utgangspunkt for befolkningens og myndighetenes holdninger til personer med psykiske lidelser. En psykiatrisk pasient på arbeidstrening i en barnehage i Beijing hadde drept et barn, mens vi i Norge nettopp hadde opplevd et drap på trikken i Oslo. Kineserne var svært opptatt at å arbeide for mindre stigmatisering og fordommer overfor mennesker med psykiske lidelser, sier Varvin.

Målgruppen for seminaret var leger som arbeidet i psykiatriske institusjoner, særlig med opplæringsansvar. Seminaret ble avsluttet med en diskusjon om fremtidige utfordringer og muligheten for et eventuelt fremtidig samarbeid om felles prosjekter. To representanter for den kinesiske psykiatriforeningen vil senere komme til Norge for å videreutvikle samarbeidet.

Anbefalte artikler