Artikkel

Allmennlegene samles

Styrene i Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) skriver i et brev til sentralstyret at de går inn for én allmennmedisinsk yrkesforening og én allmennmedisinsk spesialforening. Begge skal ha obligatorisk medlemskap for allmennleger, herunder leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunehelsetjenesten.

Styrene i de to foreningene, samt fagutvalget i Aplf, har hatt tre fellesmøter med sikte på å arbeide frem en oversikt over hvilke områder som kan dekkes av de to foreningene, og hvordan arbeidsfordelingen kan være. De har også lagt frem et utkast til retningslinjer for samhandling mellom de to organisasjonene. Forslagene vil bli fremlagt til behandling i de to foreningenes øverste organer i løpet av 2005.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=51689

Støttet TV-aksjon

Legeforeningen har bevilget 50 000 kroner til årets innsamlingsaksjon «Hjerterom», som fant sted 17.oktober.

Røykeforbud på danske utesteder

Den Almindelige Danske Lægeforening har siden 2001 hatt en politikk mot røyking i det offentlige rom (Ugeskr Læger 2004; 166: 3679). Dersom det offentlige rom også omfatter restauranter, kantiner, barer osv. går foreningen også inn for et forbud her.

Korrigering av Aplf-vedtak

Sluttstrek for tre av forslagene som var lagt frem for generalforsamlingen til Alment praktiserende lægers forening i august, ble dessverre gjengitt feil i notisspalten nr.19 (Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2525).

Det korrekte skal være: Forslaget om at alle kostnader i forbindelse med allmennlegenes tilknytning til nasjonalt/regionalt helsenett kompenseres fullt ut, ble trukket. Forslaget om at styret gis pålegg om å arbeide for at fastleger ikke kan pålegges legearbeid utover det som inngår i dagens regelverk, ble nedstemt. Likeledes ble forslaget om at medlemmene i tariffutvalget pålegges å arbeide aktivt for at spesialisttaksten i allmennmedisin fullt ut forblir en refusjonstakst, nedstemt.

Årsmøte uten tellende timer

Generalforsamlingen i Norsk gynekologisk forening har vedtatt at fremtidige årsmøter skal arrangeres uten tellende timer. Bakgrunnen for vedtaket var at landsstyret i mai vedtok nye og strengere regler for legers samhandling med industrien. Forut for vedtaket ble det uttrykt bekymring for om dette ville medføre at utdanningskandidatene ikke vil delta på årsmøtene, blant annet som følge av manglende finansiering fra Legeforeningens fond, men også fordi det kunne bli vanskelig å få permisjon med lønn. Saken skal evalueres på neste årsmøte i september 2005.

Generalforsamlingen vedtok også å pålegge styret å utrede stimuleringstiltak for å stimulere til høy deltakelse og faglig aktivitet, spesielt blant leger i utdanningsstillinger.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49972

Ber om avgiftsøkning på snus

Tobakksfritt, der Legeforeningen er medlem, har i møte med Stortingets finanskomité bedt om at avgiften på snus økes med 25 øre/gram i 2005. Tobakksfritt bad også om at avgiften trappes opp over en treårs periode, slik at det blir omtrent like dyrt å snuse som å røyke. Avgiftsøkningen er begrunnet i helseskadene ved bruk av snus og for å stoppe den økende bruken. I dag er det om lag 220 000 nordmenn som snuser. Ifølge Tobakksfritt utvikler brukere av snus nikotinavhengighet som er like høy eller høyere enn blant røykere.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=51298

Anbefalte artikler