Artikkel

Landets korteste ventetid

Helse Øst RHF har kortest ventetid for pasienter. Det viser landsoversikten fra Norsk Pasientregister (NPR). Per august 2004 måtte en pasient vente i gjennomsnitt 92 dager på sykehusbehandling. Det er 13 dager kortere enn gjennomsnittlig ventetid i landet for øvrig. Ventetiden varierer noe mellom foretakene. Sunnaas sykehus og Aker universitetssykehus hadde den korteste ventetiden, på henholdsvis 62 og 71 dager. Det er også positive trekk innen psykisk helsevern. Pasienter henvist til barne- og ungdomspsykiatrien ventet i gjennomsnitt 103 dager på behandling, mot 120 dager i samme periode i fjor. I voksenpsykiatrien er ventetiden i gjennomsnitt 71 dager, mot 124 i fjor.

Egenandelene doblet siden 1996

Legeforeningen vil sterkt advare mot den foreslåtte økningen av egenandeler på 8 % fra 1. juli 2005. Regjeringens fremlagte forslag til statsbudsjett for neste år innebærer at egenbetalingen for kontakt med lege er blitt fordoblet siden utgangen av 1996. – Vi kan ikke se noen helsepolitisk begrunnelse for denne økningen, sier sentralstyremedlem Ottar Grimstad. – Problemene knyttet til tidligere egenandel på telefonkontakt med lege, viser hvor vanskelig dette er i ferd med å bli. Det bør være på sin plass med en politisk debatt om målet med egenandeler og balansen mellom brukerbetaling og offentlig finansiering, kommenterer Grimstad i en pressemelding fra Legeforeningen (www.legeforeningen.no/index.gan?id=50975).

– Avtalebrudd fra Høybråten

I forslag til statsbudsjett for 2005 går regjeringen inn for at arbeidsgiver skal betale 10 % av sykepenger i trygdeperioden, samtidig som den tiden hvor arbeidsgiver betaler full lønn reduseres fra 16 til 14 dager. Forslaget er møtt med stor motstand, bl.a. fra NHO, LO og Akademikerne. – Å endre sykelønnsordningen nå er et brudd på avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Partene var enige om ikke å endre sykelønnsordningen frem til utgangen av 2005, med mindre samtlige parter sluttet seg til det, sier leder i Akademikerne Christl Kvam. Akademikerne mener forslaget er svært uheldig for engasjementet og IA-arbeidet på den enkelte arbeidsplass. Fra andre kvartal 2003 til andre kvartal i år viser sykefraværstallene en tydelig nedgang, fra 7,9 % til 7,2 %. – Sykefraværet har hatt en positiv utvikling den senere tiden. Vi er sterkt bekymret for hvordan situasjonen som nå er oppstått, vil påvirke utviklingen, sier Kvam.

Les mer: www.akademikerne.no

SEDA-prosjektet

Kjell Maartmann-Moe og Anders Grimsmo oppnevnes som Legeforeningens representanter til arbeidsgruppen i prosjektet Sentrale data fra allmennlegetjenesten (SEDA). Prosjektet gjennomføres av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Legeforeningen forutsetter at foreningen ikke påføres utgifter ved oppnevningen.

Legeforeningen i styringsgruppe

Audun Fredriksen, medisinsk fagavdeling, oppnevnes som Legeforeningens representant i styringsgruppen i Sosial- og helsedirektoratets prosjekt for å etablere test- og godkjenningsordninger for IT-systemer og leverandører av slike systemer til helsesektoren. Tiltaket skal bidra til å øke utbredelse av elektroniske meldinger, samt fremme bruken av nasjonale standarder. Sentralstyret forutsetter at kostnader som følger av ELIN-prosjektets medvirkning i andre prosjekter, ikke belastes sistnevntes budsjett, men dekkes inn ved at nødvendige midler stilles til rådighet for ELIN-prosjektet fra samarbeidende prosjekter.

Fond for forebyggende medisin

Sentralstyret har oppnevnt følgende medlemmer til komité for vurdering av pristildeling fra fond for forebyggende medisin for perioden 1.1. 2005 – 31.12. 2008: Charlotte Haug (leder), Åsa Rytter Evensen og Kristian Hagestad. Varamedlemmer: Petter Gjersvik og Eivind Meland.

Lederstipend for tillitsvalgte

Anne Karin Rime, Svein Steinert, Hill Øien og Lars Eikvar tildeles lederutdanningsstipend à kr 25 000.

Anbefalte artikler