Kunngjøringer

Artikkel

Forutsetning for fondsstøtte

I forbindelse med at det er vedtatt nye retningslinjer for godkjenning av kurs gjeldende fra 1. januar 2005, er det reist spørsmål om forutsetningene for å få støtte til dekning av kursutgifter fra utdanningsfond II og III. Av retningslinjene for begge fond fremgår det som en klar forutsetning at det kun er i forbindelse med deltakelse i godkjente kurs, at det gis dekning av utgiftene.

Kunngjøring av protokollvurderinger

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) ønsker å stimulere allmennpraktikere til å delta i god forskning (Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 707). Utvalget arbeider derfor for å kvalitetssikre alle industriinitierte forskningsprosjekter som allmennpraktikere inviteres til å delta i. For å oppnå dette tilrås den enkelte allmennlege alltid å forsikre seg om at AFU-tilråding er gitt før deltakelse i industriprosjekter. Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) har gitt tilsvarende tilråding.

– AFU arbeider også for å ta regler om slik tilråding inn i den reviderte samarbeidsavtalen mellom Den norske lægeforening og Legemiddelindustriforeningen, da bare en mindre andel av aktuelle prosjekter sendes inn under den frivillige ordningen, opplyser utvalgsleder Knut A. Holtedahl.

AFU har vedtatt at konklusjonene i protokollvurderingene foretatt av utvalget skal gjøres kjent i Tidsskriftet. Når protokollene tas inn til vurdering, gjøres innsenderne kjent med dette.

I sitt møte våren 2004 foretok Allmennmedisinsk forskningsutvalg protokollvurdering av studien Kvinner i allmennpraksis og hypertensjon (KATHY) – Solvay Pharmas studie SMR-1038. AFU mener dette er en interessant studie som er svært relevant for allmennpraksis. Allmennpraktikere tilrås å delta i studien.

Anbefalte artikler