Artikkel

Ny visepresident

Torunn Janbu, leder av Oslo legeforening og medlem av Overlegeforeningen, ble under sentralstyrets møte i september enstemmig valgt som Legeforeningens nye visepresident frem til 1.9. 2005. Tidligere visepresident Yngve Mikkelsen hadde meddelt at han grunnet overgang til ny stilling i legemiddelindustrien, hadde besluttet å trekke seg fra sine tillitsverv i foreningen.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=50128 og www.legeforeningen.no/index.gan?id=50126

Nytt sentralstyremedlem

Tone Dorthe Sletten (f. 1965), Sør-Trøndelag legeforening, er nytt fast medlem av sentralstyret etter at Yngve Mikkelsen trakk seg.

Tone Dorthe Sletten har hatt en rekke tillitsverv i Den norske lægeforening. Hun satt i styret i Yngre Legers forening fra høsten 2001 – våren 2004. Hun har vært medlem av spesialitetsrådet siden oktober 2002 og av rettshjelpsutvalget siden 1.1. 2003. Sletten er delegat i landsstyret og ble valgt inn som første varamedlem i sentralstyret i 2003. Hun har også vært hovedtillitsvalgt ved Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus, poliklinisk avdeling Brøset. Siden juli 2004 har hun vært medlem av Alment praktiserende lægers forening.

Tone Dorthe Sletten er godkjent spesialist i psykiatri fra oktober 2003, og er nå ansatt som allmennpraktiserende lege ved Sjøsiden legesenter i Trondheim.

Forhandlingene gjenopptatt

Akademikerne Helse og NAVO gjenopptok 14. september forhandlingene om Overenskomstens del A1. Per denne dato var det for tidlig å si noe om forhandlingsforløpet, fremdriftsplan eller videre prosess. Man kunne heller ikke på dette tidspunkt angi når det kan ventes oppstart av Legeforeningens forhandlinger om Overenskomstens A2.

For løpende oppdatering, se: www.legeforeningen.no

Klinisk nevrofysiologi

Ny målbeskrivelse og gjennomføringsplan for klinisk nevrofysiologi er oppdatert på Legeforeningens nettsider (www.legeforeningen.no/index.gan?id=1495). Papirversjonen kan fås ved henvendelse til Legeforeningen, seksjon for spesialistutdanning, tlf. 23 10 90 00.

Justeringsoppgjøret i staten

Statens lønnsutvalg har 15.9. 2004 avgitt kjennelse vedrørende justeringsoppgjøret i staten. Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall i synet på avsetninger til særskilte tiltak – såkalte potter. Flertallet avviste dette. Dette innebærer at Legeforeningens forslag falt mht. egne potter til tilsyn/vitenskapelige stillinger ved de medisinske fakultetene.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49922

Bedre medisinsk forskning

Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av Magne Nylenna skal senere i høst legge frem forslag til regulering av medisinsk og helsefaglig forskning. Utvalget skal foreslå nye retningslinjer og praksis for forskning som involverer mennesker eller humant biologisk materiale.

Målet er å fremme, forbedre og forenkle medisinsk forskning. I den anledning arrangerte utvalget en åpen høring i september, der det presenterte sitt arbeid og 150 forskere var invitert til innspill.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49673

Høst- og årsmøter

– Kirurgisk høstmøte finner sted på Holmenkollen Park Hotell i Oslo 19.–22. oktober. For program, se: www.brataas.no/hostmotet/

– Norsk anestesiologisk forening arrangerer høstmøte i Trondheim 19.–22. oktober. For program, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=47130

– Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering arrangerer årsmøte og kurs 27.–29. oktober. For program, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=37589

Anbefalte artikler