Artikkel

Særavtalen i Oslo

Legeforeningen og Oslo kommune kom 8. august frem til en løsning når det gjelder særavtalen for leger ansatt i Oslo kommune.

Løsningen som omfatter avtalerevisjonen både for 2002 og 2004, fremkommer i en nemndskjennelse. Legeforeningen er fornøyd med at man nå endelig ser slutten på denne saken, og at medlemmene har fått en omlegging av lønnssystemet og et lønnsoppgjør som man kan forsvare.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49590

Bekymret over legemiddelindustriens innflytelse

De nordiske allmennlegeforeningene har gitt en felles uttalelse om forholdet mellom legemiddelindustrien og allmennlegene, der de blant annet uttrykker bekymring over den innflytelse som industrien har på utdanning og forskning innen det medisinske området.

Les hele uttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49448

Ny veileder

Veilederen i generell gynekologi fra 1996 er nå erstattet med en oppdatert og utvidet 2004-versjon. Den koster kr 150 og kan kjøpes ved henvendelse til posten@legeforeningen.no.En elektronisk versjon skal holdes oppdatert av kvalitetsutvalget.

Les hele veilederen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=8576

Husk søknadsfristen!

Søknadsfristen til utdanningsfond II og III er tre måneder etter avsluttet kurs/kongress. Fristen praktiseres strengt.

Godkjente spesialister

Oversikten over godkjente spesialister blir oppdatert i etterkant av sentralstyrets møter. Listen (per 31.8. 2004) finner du på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=1707

Kompensasjon for Helsenett

Generalforsamlingen i Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har pålagt styret å arbeide for at alle kostnader i forbindelse med allmennlegenes tilknytning til nasjonalt/regionalt helsenettverk kompenseres fulltut.Dette ønsker man sikret i et avtaleverk før legene knytter seg til nettverket.

Legearbeid utover dagens regelverk

Generalforsamlingen i Aplf har gitt styret pålegg om å arbeide for at fastleger ikke kan pålegges legearbeid utover det som inngår i dagens regelverk. Fastleger kan heller ikke på frivillig basis påta seg legearbeid på bekostning av legens plikt til offentlig allmennmedisinsk arbeid, med mindre det er godkjent av samarbeidsutvalget i kommunen.

Bedre forhold på legevakt

Styret i Aplf har fått i oppdrag å arbeide for bedre arbeids- og lønnsforhold på legevakt, i kommuner med og uten interkommunale legevakter. Generalforsamlingen bad spesielt om at det innføres minimumsgrenser for vakthyppighet, med femdelt vakt som minimum og tredelt vakt som absolutt nedre grense, i perioder med sykdom eller annet fravær.

Allmennmedisinsk forskning

Aplfs generalforsamling har pålagt styret å arbeide for best mulig økonomiske vilkår for allmennmedisinsk forskning. Generalforsamlingen forutsatte at utvidet forskningsinnsats i allmennmedisin finansieres gjennom statlige midler, og motsetter seg at det avsettes av legenes midler til dette formål gjennom normaltarifforhandlingene.

Spesialisttaksten

Aplfs generalforsamling pålegger sine medlemmer i Legeforeningens tariffutvalg å arbeide aktivt for at spesialisttaksten i allmennmedisin fullt ut forblir en refusjonstakst.

Den medisinske etikkens dag

18. september er utpekt som Den medisinske etikkens dag. Datoen er valgt til minne om etableringen av Verdens legeorganisasjon (WMA), som var 18.9. 1947.

Les mer: www.wma.net/e/ethicsday_2004.htm

Anbefalte artikler