Bygger nettverk for faglig forbedring

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

I august gikk startskuddet for Legeforeningens fjerde landsdekkende gjennombruddsprosjekt innenfor psykisk helsevern. 30 polikliniske virksomheter er involvert.

– Psykisk helsevern har de senere årene fått mye oppmerksomhet og ressurser, også fra Legeforeningen. Dette er det fjerde gjennombruddsprosjektet hvor vi tar for oss en problemstilling på dette fagfeltet, sa president Hans Kristian Bakke da deltakerne i prosjektet Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser (1) var samlet første gang.

Bedre pasientflyt

Gjennombruddsprosjektene bidrar til å danne nettverk mellom fagmiljøer og institusjoner (2). Hensikten er å skape målbare forbedringer, og å synliggjøre gapet mellom eksisterende og ønskelige rutiner eller arbeidsformer.

Mange tidligere deltakere har gitt tilbakemelding om at de opplever gjennombruddsmodellen som en meningsfull og systematisk måte å arbeide på. – Det har gitt oss inspirasjon til å satse på nok et prosjekt innen psykisk helsevern. Dette prosjektet er nødvendig, viktig og spennende, sier Bakke.

Bakgrunnen for prosjektet er blant annet opplysninger om at økning i personell og ressurser kun i begrenset grad avspeiler kvalitet på de tjenestene pasienten mottar. Dette fremkommer både i Legeforeningens statusrapport om psykiske lidelser (3) og i en evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse som SINTEF har gjennomført (4). Da Legeforeningen i 2003 overfor daværende helseminister Dagfinn Høybråten tok til orde for et gjennombruddsprosjekt om polikliniske tjenester, ble det fremhevet at målet måtte være bedre pasientflyt og effektivitet i behandlingskjeden generelt og i de psykiatriske poliklinikkene spesielt.

Faglig oppdatering påkrevd

– Det er behov for raskere utredning, diagnostisering og etablering av behandlingsprogram, understreker Hans Kristian Bakke. – Dette forutsetter kortere ventetider, bedre samhandling og bedre arbeids- og oppgavefordeling mellom ulike personellgrupper og behandlingsnivåer. Sett i sammenheng vil dette føre til bedre kvalitet og økt effektivitet.

– Legeforeningen har lang erfaring med kvalitetsprosjekter. Vi har fagpersonell med et bredt engasjement og står godt rustet til å oppnå resultater i forbedringsarbeidet, sier presidenten og viser til at faglig oppdatering av tjenestetilbudet er påkrevd. – Dette, sammen med ivaretakelse av pasientens rettigheter, må stå sentralt i siste fase av regjeringens opptrappingsplan for psykiatrien.

Redusere ventetid

Tom Sundar i medisinsk fagavdeling i Legeforeningen har det koordinerende ansvaret for prosjektet.

– I alt 24 tverrfaglige arbeidsgrupper, hver med tre til seks deltakere, er med. Deltakerne representerer bortimot 30 polikliniske virksomheter fra Alta i nord til Egersund i sør, med en hovedtyngde innen det voksenpsykiatriske fagfeltet, sier Sundar.

Han forteller om stor spennvidde i valg av forbedringsområder. Noen poliklinikker har som mål å redusere ventetiden fra henvisning til første spesialistkontakt med 50 % eller mer, mens andre tar sikte på å øke antall pasienter i behandling. Sentrale temaer er å kvalitetssikre vurdering, utredning og diagnostikk og å forbedre kvaliteten på den skriftlige kommunikasjonen mellom poliklinikkene og fastlegene.

Hver arbeidsgruppe igangsetter relevante og målbare intervensjoner i sitt lokale miljø, og blir fulgt opp av en prosessendringsveileder i over seks måneder. I løpet av denne perioden arrangeres det flere forbedringsseminarer der deltakerne presenterer sine fremdriftsplaner og resultater. I tiden mellom seminarene følger veilederne opp gruppene gjennom besøk, e-postkommunikasjon og telefonkonferanser. Den praktiske delen av prosjektet vil pågå frem til våren 2005. Neste høst planlegges en oppfølgingskonferanse og da vil også en sluttrapport bli lagt frem.

Anbefalte artikler