Artikkel

Positivt møte med helseog omsorgsministeren

Legeforeningens ledelse møtte i august helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Dette var første møte med den nye Høyre-statsråden. Blant temaene som ble diskutert var spesialisthelsetjenestereformen, opptrappingsplanen for psykisk helse, pleie- og omsorgstjenestene i kommunene og evalueringsrapporten vedrørende fastlegeordningen.

Nyttige dokumenter om helsetjenester til flyktninger

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har utarbeidet heftet Flyktningepasienten – allmennpraktikerens møte med pasienter som har opplevd ekstreme påkjenninger. Forfatterne ønsker gjennom heftet å bidra til at allmennlegenes arbeid med flyktninger holder høy kvalitet. De skisserer en metode som er enkel å bruke, og som kan gjøre dette arbeidet mer meningsfullt. Heftet kan lastes ned fra menneskerettighetsutvalgets nettsider (www.legeforeningen.no/index.gan?id=18786).

Legeforeningen har også bidratt ved utarbeiding av de nye retningslinjene for helsepersonell som utsteder attester og erklæringer i utlendingssaker, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.

Les mer i Tidsskriftet nr. 8/2003,  s. 1125– 6.

Håndbok om praksiskonsulentordningen

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har laget en ny håndbok om praksiskonsulentordningen (PKO). Heftet er tilgjengelig på Aplfs Internett-sider. Håndboken inneholder nyttig informasjon for alle praksiskonsulenter og-koordinatorer.

Snart pensjonist eller forelder?

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har fått egne hjemmesider på Internett: www.sop.no Her finner du informasjon om ordningen, ytelsene, fullstendige vedtekter, søknadsskjemaer, stønadskalkulator, informasjon om ordningens økonomi, relevante artikler, lenker til aktuelle Internett-sider m.m.

Spesialistregler og arbeidsmarked i Europa

2004-utgaven av Gula boken. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna er nå tilgjengelig på Legeforeningens hjemmeside (se lenken Utdanning og kurs). Det er Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor (SNAPS-gruppen) som på oppdrag fra Nordisk legeråd har revidert Gula boken (Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1978). Publikasjonen gir en oversikt over gjeldende spesialistregler i de nordiske landene, samt aktuell informasjon om utdanning og arbeidsmarked i Europa. Boken foreligger også i papirversjon som kan bestilles via Legeforeningens nettsider.

Revidert sykmeldingsinformasjon

Rikstrygdeverket har nylig revidert informasjonen om den nye sykmeldingsordningen. Den oppdaterte versjonen ligger på trygdeetatens nettsider (sewww.trygdeetaten.no/default.asp?strTema­hovedside). Her henvises det også til annen nyttig informasjon om inkluderende arbeidsliv. Se for øvrig presidentens leder om samme tema i Tidsskriftets sommernummer (Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1835, 1835) samt foreningens nyhetsarkiv på Internett fra juli 2004.

Årsmøter

– Norsk gynekologisk forening avholder årsmøte på hotell Britannia i Trondheim fra 9.–11. september.

– Norsk psykiatrisk forening avholder årsmøte 23. og 24. september på psykiatrisk klinikk, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger.

– Som den siste av fylkesavdelingene avholder Sogn og Fjordane legeforening årsmøte på Hotel Alexandra i Loen, lørdag 18. september.

Anbefalte artikler