Profilerer og sikrer faglig identitet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Hos oss står det faglige innholdet i vårt arbeid og i våre tjenester i høysetet. På den måten kan vi påvirke arbeidsgivere og myndighetene til å la innhold og kvalitet styre utvikling og endring, fremfor organisasjonsmodeller og budsjetter, sier Bjarte Stubhaug.

For Bjarte Stubhaug står fagligheten i høysetet. Foto Ellen Juul Andersen

Stubhaug har vært spesialforeningens leder gjennom de siste fem år. – Fagutviklingen skjer i stor grad i de mange faste utvalgene som er lagt inn under foreningen. Spesialitetskomiteen i psykiatri og psykoterapiutvalget delegeres oppdrag fra Legeforeningen sentralt, men er også knyttet til vår forening, opplyser han.

– Foreningen drives i stor grad av utvalgene, og styrets oppgave er å profilere faget gjennom disse. Vi har særlig de siste par årene satset på å profilere vår faglige identitet sterkere, og har lagt vekt på psykiatrifagets særegne plass og kompetanse når det gjelder å sikre medisinsk forsvarlig utredning, diagnostikk og effektiv behandling. Vi har et stort arbeid både med å skape forståelse for hva dette innebærer, og ikke minst hvordan en slik kompetanse skal utvikles og sikres, understreker Stubhaug.

Nye roller

– I vårt faglige liv opplever vi mer enn noen gang at ytre endringer i rammer og struktur har konsekvenser for vårt kliniske arbeid. De nye helselovene og endringer i lederskap har skapt nye roller og funksjoner for mange. Den nye statlige foretaksmodellen har skapt trangere økonomiske rammer, og ikke minst tvunget oss til større bevissthet om ressursutnytting og resultat. Vi frykter at vi kan bli forvaltere av manglende senger, av ventetider, vakante stillinger og av budsjettsprekk. Dette samtidig som opptrappingsplanen for psykiatri skulle gi oss nytt rom og en ny gullalder, sier spesialforeningslederen (1).

Biopsykososial forankring

– Det er innenfor feltet faglig arbeid og kvalitet at vi har vår største utfordring, fortsetter Stubhaug. – Her har vi også størst mulighet til å påvirke helsetjenestene. Det er mange i helseforetakene og i statlige organer som er bekymret for at de nye endringene kan føre med seg faglig forvitring, dersom en ikke satser mer på det faglige innholdet, fremfor modeller og struktur. Vi skal være garantister for at tjenesten har en høy grad av faglighet. Samtidig er vi bekymret for at psykisk helse mer blir sett på som et samfunnsproblem og fjernet fra medisinen. Vi ønsker at faget skal ha en biopsykososial forankring og et biopsykososialt perspektiv.

Her mener han Legeforeningens siste statusrapport (2) har vært et viktig bidrag. – Det er på tide å vise at helsetjenestene bare kan bli så gode som det faglige innholdet er. Dette innholdet må vi kunne vise frem, utvikle og dyrke, slår foreningslederen fast.

– Samhandling og kommunikasjon med allmennlegene må bli bedre og faglig mer presis, utdyper Stubhaug. – Det er allmennlegene som gjør den største innsatsen med de fleste pasienter med psykiske plager. Dette innebærer at psykiatrien må samarbeide, støtte og veilede allmennlegene.

Bevisstgjøring av lederfunksjon

– Foreningen er også opptatt av at vi som psykiatere må bruke pasientenes egne erfaringer i arbeidet for å gjøre psykiatrien bedre, sier Bjarte Stubhaug. – Vi arbeider for å bedre og bevisstgjøre psykiaterens oppgave og funksjon. I de siste årene har det derfor vært lagt ned en del arbeid knyttet til ledelse. Det har skjedd en endring av psykiaterens lederfunksjon. Dette har nok forandret psykiaternes rolle mange steder. Dette arbeidet har ført til at diskusjonen om hva som er psykiatri, og hva psykiateren skal drive med, har fått større oppmerksomhet.

– Vi ønsker å profilere psykiatrien og psykiaterens plass i den øvrige medisinen. Psykiatrien er en del av medisinen og psykiatere er leger med videreutdanning. Dette har å gjøre med fagfeltets og psykiaterens identitet å gjøre. Psykiatri er et av de store fagene og foreningen er en av de største enkeltforeningene i Legeforeningen, med sine over 1 000 medlemmer, sier han.

Tverrfaglig og publikumsrettet

Det er også et viktig poeng at faget krever et tverrfaglig samarbeid. Psykiatri er et fag med mange dimensjoner. Dette innebærer at det i tilnærming, forståelse og behandling er nødvendig med samhandling med andre faggrupper, særlig psykologer og sykepleiere.

– Foreningen har sett betydningen av rolleavklaring i forhold til faget. Vi har derfor satt i gang er prosjekt om medieprofilering av psykiatrifaget og psykiatrirollene. I den forbindelse har vi nylig gitt ut en brosjyren Hva er psykiatri hva er en psykiater? Brosjyren er beregnet for publikum og vil bli lagt ut på aktuelle steder, forteller Bjarte Stubhaug.

Gjennom publikasjonen Felles Nytt når foreningen alle sine medlemmer. Bladet er nå inne i sin 25. årgang. Foreningen har også Internett-side med stor aktivitet (www.legeforeningen.no/psykiatri).

Fakta

Norsk psykiatrisk forening

Stiftet: 12.9. 1907

Formål:

  • Å fremme psykiatriens utvikling, praktisk og vitenskapelig

  • Å ivareta medlemmenes sosiale og økonomiske interesser, herunder å arbeide for at tilsettinger og avansementer skjer etter faglige hensyn

Styret (2003  – 04):

Bjarte Stubhaug (leder), Gerd-Ragna Bloch Thorsen, Ola Marstein, Anne Morseth, Johan Fredrik Krohn, Karl Heinrik Melle, Torunn Alveng, Jørgen Brabrand og Synne Sørheim

Antall medlemmer: 1066 (per 1.5. 2004)

Anbefalte artikler