Artikkel

Tapte klagesak om momsfritak

Legeforeningen har tapt en klagesak overfor Finansdepartementet. Saken gjelder et avslag fra Skattedirektoratet på søknad om fritak fra merverdiavgift for omsetning i legers driftsselskap. Begrunnelsen for avslaget var at det ikke kan anses som en utilsiktet virkning av loven at omsetning fra driftsselskaper til selvstendig næringsdrivende leger av avgiftspliktige varer og tjenester, skal belastes med moms.

Det pågår for tiden et arbeid med å innføre unntak fra merverdiavgiftsloven for tjenester som ytes mellom næringsdrivende helsepersonell i en og samme praksis. Et unntak for omsetning fra legers driftsselskap er et av de spørsmålene som nå skal vurderes nærmere.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=46543

Ny fylkesavdelingsleder

Ole Reza Drønen, allmennlege ved Parken Legekontor i Ålesund, er valgt til ny leder av Møre og Romsdal legeforening. Drønen er også fylkestillitsvalgt for Alment praktiserende lægers forening (Aplf). Ny fast vararepresentant er Norunn Kirkebø Elde.

Årsmøte

Årsmøtet i Norsk psykiatrisk forening finner sted i Stavanger fra 21.–24. september.

– Kloke endringer

Ansgar Gabrielsen (Høyre) ble 18. juni utpekt til ny helse- og omsorgsminister og Dagfinn Høybråten (Kristelig Folkeparti) til ny arbeids- og sosialminister. Gabrielsen skal lede Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), som blir opprettet senest 1.1. 2005. HOD vil få ansvar for primær- og spesialisthelsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og tiltak for rusmisbrukere. I det nye Arbeids- og sosialdepartementet vil Høybråten ha ansvar for arbeidsliv og arbeidsrettede ytelser, sosiale stønader og pensjoner.

– Omrokkeringene som er gjort i forhold til ansvarsområdene for de nye departementene, fremstår som kloke. De bør legge grunnlag for en mer helhetlig og samordnet politikk, kommenterer president Hans Kristian Bakke, som spesielt legger vekt på at det nå vil være lagt et grunnlag for å styrke den kommunale helsetjenesten og samarbeidet mellom denne og helsetjenesten for øvrig.

Yngst, eldst og først

Astrid Røsland Seim er den yngste legen som noen gang er blitt uteksaminert i Norge. Fredag 18. juni, dagen etter hennes 23-årsdag, ble hun ferdig uteksaminert fra Universitetet i Tromsø. Røsland Seim startet medisinstudiene 17 år gammel. I 2000 satt hun i styret i Norsk medisinstudentforening og samme år var hun landsstyredelegat.

Det er 54 år siden sist en 23-åring tok medisinsk embetseksamen. Helge Fjermeros (f. 16.6. 1927) ble senere spesialist i generell kirurgi i 1965 og i ortopedisk kirurgi i 1967. Legeforeningens eldste medlem (per juni 2004) er Ludvig Henrik Wind Daae fra Moelv. Han fylte 100 år 7. juli.

Legehjelp til arrestanter

Politidirektoratets retningslinjer fra 2003 om fremstillingsplikt for lege har vært gjenstand for mye oppmerksomhet. Blant annet har det vært knyttet usikkerhet til hvorvidt legen er å anse som behandler eller sakkyndig, hvilket får betydning for taushetsplikten.

Det er nå avklart at formålet med retningslinjene utelukkende er å gjøre politiet oppmerksom på viktigheten av at arrestanter med behov for øyeblikkelig helsehjelp, kommer til lege. Retningslinjene innebærer verken at legen skal vurdere soningsdyktighet, eller at alle arrestanter rutinemessig skal fremstilles for lege. Politidirektoratet arbeider nå med et nytt rundskriv i sakens anledning.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=46176

Fra OLL til LSA

Offentlige legers landsforening skiftet navn 12.5. 2004. Det nye navnet er Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA).

Anbefalte artikler