Artikkel

Stortingsflertall for helsepersonell i sprøyterom

Stortinget har med knapp margin vedtatt en toårig forsøksordning med lokaler for injeksjon av narkotika. Etter en opphetet debatt ble den midlertidige loven om sprøyteromsordning vedtatt med 37 mot 33 stemmer 14. juni.

Et Dokument 8-forslag fra Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik, begge Sosialistisk Venstreparti, om at sprøyterommene skal bemannes med sosial- og helsefaglig personell, ble vedtatt med 53 mot 47 stemmer.

Etter Legeforeningens syn blir helseaspektet vektlagt sterkere ved at det til enhver tid er minst én ansatt med helsefaglig kompetanse i sprøyterommene.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=38791

Undersøkelse blant tillitsvalgte

Som følge av at Legeforeningen ønsker å fornye tilbudet til tillitsvalgte om informasjon og tjenester på foreningens nettsider, er det nylig gjennomført en undersøkelse blant tillitsvalgte for å kartlegge de tillitsvalgtes bruk av Internett og e-post. Alle med tillitsverv knyttet til Legeforeningen, og som har registrert en e-postadresse, ble invitert til å delta i undersøkelsen.

Resultatene vil bli offentliggjort på foreningens nettsider (www.legeforeningen.no) og i Tidsskriftet.

Informasjon og nyheter

Registrer e-postadressen din på www.legeforeningen.no/?id=1841og du får tilsendt oppdatert informasjon og nyheter fra Legeforeningen.

Departementet orientert om legemiddelvedtak

I Helse- og omsorgsdepartementet arbeider man for tiden med en stortingsmelding om legemiddelpolitikken, og en forskrift som skal omhandle helsepersonells forhold til industrien. Begge ventes fremlagt samtidig med statsbudsjettet til høsten.

En delegasjon fra Legeforeningen hadde 9.6. 2004 et møte med representanter fra departementets Folkehelseavdeling, Helsetjenesteavdeling og Helserettsavdeling. For Legeforeningen er det viktig at myndighetene er orientert om foreningens mangeårige arbeid for å klargjøre legers samhandling med legemiddelindustrien. Den første avtalen som regulerer denne samhandlingen ble vedtatt i 1991, etter flere års drøftinger. Nåværende avtale har vært gjeldende siden 1.1. 2000, og skal nå reforhandles. Legeforeningens delegasjon orienterte både om prosessen internt i foreningen og om innholdet i landsstyrets vedtak vedrørende nye retningslinjer for samhandling mellom industri og foreningens organer, og som vil danne utgangspunktet for de nye forhandlingene med Legemiddelindustriforeningen (LMI).

I tillegg utdypet Legeforeningen også noen av de tidligere oversendte synspunktene på den kommende stortingsmelding om legemiddelpolitikken. Her tok foreningens delegasjon opp erfaringer med legemiddelinnkjøpssamarbeidet ved sykehusene, behovet for rådgiving og dosering av legemidler generelt, og spesielt behovet for produktuavhengig legemiddelinformasjon. Fra foreningen ble det fremhevet betydningen av to av dagens instanser for nøytral legemiddelinformasjon: Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) og Norsk legemiddelhåndbok, som etter foreningens syn supplerer hverandre. Legeforeningen fremførte at disse to instansene kan være et viktig grunnlag for departementet å bygge videre på, ved et større statlig ansvar for produktuavhengig legemiddelinformasjon.

Enstemmighet blant nordiske plastikkirurger

Nordisk plastikkirurgisk forening vedtok enstemmig å si nei til plastikkirurgi som TV-underholdning under generalforsamlingen i Lofoten 12. juni. Foreningen vil sterkt anmode sine medlemmer om ikke å delta i denne type programmer. Norsk forening for estetisk plastikkirurgi har tidligere i år tatt klar avstand fra å lage TV-underholdning av relasjonen pasient-lege innen plastikkirurgi.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=45353

Anbefalte artikler