Nytt pilotprosjekt – Leif 2004

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prosjektet Legers etterutdanning i fremtiden (LEIF) har pågått i mange år med kommunelege Frank R. Andersen som prosjektleder. – Etterutdanningen har blitt en stadig «hetere potet» ettersom søkelyset på finansiering og legers forhold til industrien, er blitt større, var Andersens budskap på seminaret.

  Det begynte med stortingsmelding 24 (1996–1997) Tilgjengelighet ogfaglighet. Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. Der ble det fattet vedtak om at det skal stilles formelle krav til etterutdanning og regodkjenning av alle legespesialister, på linje med kravene som stilles til spesialister i allmennmedisin. Parallelt med dette hadde Legeforeningen sin egen utredning, Leif-97. Hovedkonklusjonen i den utredningen ble at etterutdanning skal baseres på et individuelt utdanningsprogram. Det ble videre jobbet frem et offisielt policydokument vedtatt i 1999, der Legeforeningen gikk inn for at man ikke skal innføre et system med obligatorisk regodkjenning, men at man skulle prøve å følge den internasjonale utviklingen.

  Myndighetenes behov for sikring av kvalitet er begrunnet i at det skal være en kostnadseffektiv etterutdanning, og at man ønsket å klargjøre rollen for de viktigste aktørene. For å prøve ut systemet iverksatte Legeforeningen i 2000 en pilotstudie, kalt Leif-pilot. Hovedkonklusjonen etter gjennomføringen av Leif-pilot er at dette kan settes ut i full skala, med noen endringer.

  Sentralstyret har nå vedtatt at det skal igangsettes et utvidet prøveprosjekt, Leif-2004. Dette skal foregå blant alle spesialister i kvinnesykdommer og fødselshjelp, og i patologi. Det skal gjennomføres et utvidet forsøk med hovedvekt på å utvikle den kollegabaserte evalueringen med hensiktsmessig veiledningsmateriell. Det skal lages rammebeskrivelse for etterutdanningen og det skal vurderes hvorvidt et elektronisk Internett-basert registreringssystem for etterutdanningsplaner kan innrettes, og til hvilke kostnader. Det er oppnevnt en prosjektgruppe som skal arbeide med målene for prøveprosjektet. Sluttrapport skal leveres sentralstyret innen 1.9. 2005.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media