()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny målbeskrivelse

  Ny målbeskrivelse

  Det er utarbeidet en ny målbeskrivelse og gjennomføringsplan for nevrokirurgi. Målbeskrivelsen finner du på www.legeforeningen.no/index.gan?id=1513

  Statsoppgjøret i havn

  Statsoppgjøret i havn

  Akademikerne Stat har akseptert riksmeklingsmannens skisse til lønnsoppgjør i staten. 27. mai ble riksmeklingsmann Reidar Webster orientert om avgjørelsen.

  Les mer: www.akademikerne.no/?id=5831

  Endringer i kurs- og honorarsatsene

  Endringer i kurs- og honorarsatsene

  Sentralstyret har vedtatt at kurs- og honorarsatsene skal økes med virkning fra 1.7. 2004. De nye satsene finner du på www.legeforeningen.no/index.gan?id=875

  Med kvinner og arbeidsliv blant temaene

  Med kvinner og arbeidsliv blant temaene

  Over 70 arbeidsmedisinere var samlet rundt et program som omhandlet miljømedisin, kriseoppfølging i praksis, kvinner og arbeidsliv samt støy på arbeidsplassen da Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) arrangerte sin vårkonferanse i Stavanger i mai. Mer informasjon om den arbeidsmedisinske våruken finner du på www.legeforeningen.no/index.gan?id=22144.

  Med tog i sommer?

  Med tog i sommer?

  Legeforeningens medlemmer får 20 % på alle ordinære togreiser i Norge og med Linx til Sverige. For å oppnå rabatt må man opplyse avtalenavnet Legeforeningen. ID-kort kan benyttes som legitimasjon.

  Mange feil ved forskrivning på blåresept

  Mange feil ved forskrivning på blåresept

  En kontroll i Rikstrygdeverkets regi, viste at legene hadde brutt reglene på ett eller flere punkter i nesten 2/3 av de sakene som lot seg kontrollere.

  Helsetjenestekontoret i Rikstrygdeverket (RTV) har på oppdrag fra Helsedepartementet opprettet Blåreseptprosjektet. Prosjektets formål er å bidra til bedre etterlevelse av blåreseptforskriften. Kontroller skal sikre at reglene for refusjon følges, som for eksempel at det er samsvar mellom diagnose og legemiddel. RTV legger også stor vekt på å nå legene med informasjon om ordningen og kontrollvirksomheten. Det er blant annet sendt brev til alle landets leger fra Trygdedirektøren. Annonser og plakat er også benyttet.

  RTV har i forbindelse med prosjektet gjennomført en pilotkontroll av ekspederte blåresepter. Kontrollen avdekket mange feil ved legenes praksis når det gjelder forskrivning. Resultatene er blitt presentert på et møte mellom trygdedirektøren og ledelsen i Legeforeningen. Her diskuterte man blant annet hvordan resultatene kunne formidles til norske leger i opplæringsøyemed.

  Metoden som ble prøvd ut ved en pilotkontroll, gjaldt 3 000 tilfeldig valgte resepter. Av disse ble 400 plukket ut for kontroll etter mistanke om feil forskrivning. Legene som hadde skrevet ut reseptene, ble bedt om å sende inn journalopplysninger slik at det ville være mulig å kontrollere om bruken av blåresept var i henhold til regelverket. I 64 % av sakene var det ikke mulig å fastslå om regelverket var fulgt eller ikke – enten fordi legen ikke svarte på henvendelsen, eller fordi dokumentasjonen fra legen ikke gav grunnlag for å konkludere.

  Resultatet av kontrollen viste at legene hadde brutt reglene på ett eller flere punkter i nesten 2/3 av de sakene som lot seg kontrollere. Det skal imidlertid understrekes at de 400 reseptene ikke var et tilfeldig utvalg, men resepter der Rikstrygdeverket av ulike grunner hadde mistanke om feil forskrivning. Blant bruddene som ble avdekket, var blant annet at pasientens diagnose ikke var omfattet av listen over sykdommer som gir rett til refusjon (hyppigste regelbrudd), legemidlet var ikke godkjent for den diagnosen pasienten hadde, eller spesielle vilkår for å gi refusjon var ikke oppfylt.

  Det vil bli gjennomført nye kontroller av legenes bruk av blåreseptordningen utover året. Mer informasjon om prosjektet finnes på RTVs nettsider (se www.trygdeetaten.no/blaresept).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media