Minneord

Artikkel

Hans H. Bassøe døde plutselig 27.3. 2004, 82 år. Med ham er en pioner i norsk endokrinologi gått bort.

Han kom til Haukeland Sykehus som assistentlege i 1956, og hadde Medisinsk avdeling som arbeidsplass til han gikk av med pensjon i 1989. Allerede som assistentlege var han interessert i endokrinologi, og gjennom sitt mangeårige virke utviklet han dette fagområdet. I 1965 tok han doktorgraden på binyrebarkfunksjon ved feber og stress. Av natur var han en ekte forsker som gjorde observasjoner, laget hypoteser og testet ut ideer. På mange måter var han forut for sin tid, og man har i ettertid sett at flere av Bassøes ideer danner grunnlag for moderne medisinsk behandling i endokrinologi. Han var en aktiv forsker og publiserte en rekke bøker, bokkapitler og over 80 vitenskapelige artikler innenfor endokrinologi og beslektede sykdomstilstander. Han hadde også flere studieopphold ved sykehus og læresteder i utlandet. I en periode i 1961 tjenestegjorde han også som FN-lege i Gaza.

I 1962 ble han utnevnt til dosent, og senere til professor i medisin ved Universitetet i Bergen. Han var en svært populær og dyktig universitetslærer. Han var en av initiativtakerne til å få etablert endokrinologi som egen grenspesialitet i indremedisin.

Hans H. Bassøe interesserte seg spesielt for pasienter med spiseforstyrrelser og overvekt. I slutten av 1960- og tidlig i 1970-årene fikk han etablert et tilbud til denne pasientgruppen, og i løpet av kort tid fikk han pasienter fra hele landet. Behandlingsmetoder og tilnærming til denne pasientgruppen er i dag allment akseptert og representerer basis i det moderne behandlingsopplegget. Hans faglige kompetanse og personlighet var en stor ressurs og han var en svært god rollemodell for unge leger. Han var faglig ambisiøs og bygde opp endokrinologisk seksjon ved Medisinsk avdeling, Haukeland Sykehus basert på engasjement, gode ideer, logisk argumentasjon, systematisk arbeid og diplomati. Hans H. Bassøe var på alle måter en enestående lege for pasientene som han fulgte over lang tid.

I 1990 ble han hedret med St. Olavs Orden. De senere år hadde han mange helseplager, men klaget aldri. Helt til det siste var han aktiv og engasjert.

Bassøe var også en familiemann. Han hadde mange interesser og hobbyer som hytte, båt og friluftsliv, spilte bridge og tilbrakte helst fritiden sammen med familie og venner.

Det er med sorg vi nå tar farvel med Hans H. Bassøe. Våre tanker går til hans kone Eva og familien.

På vegne av kolleger og venner ved Medisinsk avdeling og Hormonlaboratoriet Haukeland Universitetssykehus og Institutt for indremedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler