Nytt om navn

Artikkel

Trofast i Kautokeino

Øivind Vandbakk (t.h.) gratuleres av Klemet Erlend Hætta, ordfører i Kautokeino. Foto Kenneth Johansen

Øivind Vandbakk (f. 1937) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats som allmennlege og samfunnsmedisiner i Kautokeino kommune gjennom snart 40 år.

Vandbakk, som i dag er kommunelege I i Kautokeino, kom som turnuslege til Finnmark i 1963. Etter endt turnus i 1965 tiltrådte han stillingen som distriktslege i kommunen. Han er en ivrig talsmann for det samiske og har stor respekt for samisk tradisjon og kultur. Samtidig har han vært, og er fortsatt, en moderne norsk lege som har gitt befolkningen tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap og bidratt til utviklingen av helsetjenesten for den samiske befolkningen i indre Finnmark.

Også i det forebyggende arbeidet har Vandbakk tilpasset det moderne, norske samfunnets krav til den samiske befolknings behov med kunnskap om og respekt for deres tradisjoner, sykdomsforståelse og bosettingsmønster.

Øivind Vandbakk er godkjent veileder i allmennmedisin, og har ytt et vesentlig bidrag både til rekruttering av allmennpraktikere til Finnmark og til å legge forholdene til rette for at de skal bli værende. Siste gruppe avsluttet han så sent som i 2002.

I begrunnelsen fra Fylkesmannen heter det at Vandbakk, som kommunens medisinsk-faglige rådgiver, har «vært med på å planlegge og utforme lokale strategier for en velfungerende helsetjeneste, et effektivt smittevern, en forsvarlig helsemessig beredskap, helseopplysning og sosialmedisinsk arbeid. Vandbakk må gis æren for at Kautokeino kommune langt på vei har nådd de nasjonale målsettinger også for den offentlige og forebyggende helsetjenesten,» uttaler Fylkesmannen.

I anbefalingen fra Finnmark legeforening heter det at «hans fremferd har vært og er preget av beskjeden ydmykhet overfor egen innsats, inkluderende, lun og humoristisk, kombinert med en unik faglig klokskap, kulturforståelse og en imponerende «stayer»-evne».

Hyllet for sitt engasjement

Roy Magnus Løken. Foto Anne Beth Moslet

Roy Magnus Løken (f. 1938) ble hyllet som en pioner og en foregangsmann innen privat spesialisthelsetjeneste da han nylig mottok Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Det var styreleder i Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon (RiFo), Johan Bernt Michelsen, og styreleder i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Harald Guldsten, som fremmet Roy Magnus Løkens kandidatur til Kongens fortjenstmedalje. I brevet heter det at «Roy Magnus Løken har vært en eksepsjonell gründer på mange områder. Han har bygget opp Sentrum Røntgeninstitutt gjennom en mannsalder til å bli en stor og viktig helseinstitusjon med nå 8 pasientavdelinger i Norge. Sentrum Røntgeninstitutt ble den første røntgenvirksomhet i Nord-Europa som i 1997 ble sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9002. I 2000 fikk instituttet godkjent sitt miljøstyringssystem etter standarden NS-EN ISO 14001.»

De to styrelederne mener instituttet under Roy Magnus Løkens ledelse har ført an i arbeidet med å sikre pasienters like rettigheter til kvalitetsmessig høyverdig bildediagnostikk uten unødige ventetider.

– Løken har stått på for pasienters frie og like rett til gode og lett tilgjengelige helsetjenester, skriver de.

I tillegg til verv i Legeforeningen, har Løken blant annet vært formann og senere Æresmedlem i Praktiserende Spesialisters Landsforening, en av initiativtakerne til stiftelsen av Praktiserende Spesialisters Selskap (PSS), redaktør i tidsskriftet Legekunsten som han startet i 1991, og medstifter av Norske Røntgeninstitutters forbund.

Anbefalte artikler