Artikkel

Nytt Internett-kurs

Legeforeningen har i samarbeid med en rekke spesialister utviklet et grunnkurs i klinisk kardiologi på Internett. Kurset ble lansert i april, og vil dekke de teoretiske kravene til klinisk kardiologi i indremedisin. Hovedredaktører har vært Jan P. Amlie ved Rikshospitalet og Ole-Jørgen Ohm ved Haukeland Universitetssykehus. Hensikten med kurset er å gi fremtidige indremedisinere i Norge innsikt i problemer de vil stå overfor i sin daglige, kliniske praksis.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=42470&subid=0

Tillitsvalgtkurs

Onsdag 9. juni avholdes det tillitsvalgtkurs om Hovedavtalen NAVO. Hovedtema for kurset er gjennomgang og praktiske konsekvenser av avtalen.

Les hele avtalen på www.legeforeningen.no

Historisk helsemøte

15. og 16. mai ble det for første gang arrangert en internasjonal konferanse som samlet representanter for de tre verdensorganisasjonene for leger, sykepleiere og farmasøyter: World Medical Association (WMA), International Council of Nurses (ICN) og International Pharmaceutical Federation (FIP). Temaene på møtet var bl.a. strategisk lederskap innen helse og hva som bør være de viktigste oppgavene i helsevesenet i fremtiden.

Les mer: www.whpa.org

Legerollen i IA-arbeidet

Legeforeningen og trygdeetaten har gått sammen for å styrke legenes rolle i det inkluderende arbeidsliv (IA). I den anledning møttes alle fylkeslederne for Allmennpraktiserende lægers forening, trygdeetatens fylkesdirektører og partene i arbeidslivet 26. april, til igangsettingsseminar for det nasjonale fagutviklingsprogrammet Legerollen i det inkluderende arbeidsliv. Målet er at alle landets fastleger skal bidra aktivt med å få ned sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Fagutviklingsprogrammet varer ut 2004. Det omfatter ca. 3 800 fastleger som i løpet av året skal delta på kurs. Der skal de bl.a. få veiledning i hvordan de skal vurdere om en arbeidstaker, til tross for sykdom og plager, fortsatt kan møte på arbeidsplassen – eventuelt ved å utføre annet tilrettelagt arbeid enn det de til daglig utfører.

Også regionsamlinger i bedrifter som har undertegnet IA-avtalen, er en del av programmet.

Ingen endring i indikasjon for ultralyd

– Fagmiljøet og Legeforeningen er godt fornøyd med de nye faglige retningslinjene for bruk av ultralyd i svangerskapet. Praksis er som før, sier Kjell Salvesen, leder av Norsk gynekologisk forening.

Retningslinjene, som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, gjelder rutinemessig bruk av ultralyd i uke 17–19 og undersøkelser på medisinsk indikasjon i den alminnelige svangerskapsomsorgen.

Debatten gikk høyt i fjor høst etter at Stortinget først vedtok ny lov om bioteknologi, og det viste seg at lovteksten ikke var entydig når det gjaldt å skille mellom ultralyd brukt som fosterdiagnostikk og ultralyd brukt i alminnelig svangerskapsomsorg.

Fagmiljøet påpekte at loven ville være umulig å etterleve i praksis. Stortinget påla Helsedepartementet å utarbeide faglige retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet. Sosial- og helsedirektoratet leverte disse til Helsedepartementet i april, og én måned senere ble de lagt frem for Stortinget av helseminister Dagfinn Høybråten.

– De nye retningslinjene innebærer at det ikke er Stortinget, men møtet mellom legen og den gravide som avgjør bruk av ultralyd. Slik har det alltid vært og slik må praksis også være, sier Salvesen.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=42799

Anbefalte artikler