Artikkel

Åpenhet og navneendring i OLL

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt da Offentlige legers landsforening (OLL) var samlet til årsmøte 12.5: «OLL skal ikke ta imot midler som kan true foreningens integritet og uavhengighet. Evt. inntekter fra eksterne aktører skal synliggjøres i regnskapet. Vi oppfordrer alle andre organer i Legeforeningen til å gjøre liknende vedtak.»

Yrkesforeningen vedtok også å skifte navn til Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), og vil arbeide for å opprette en spesialforening, Norsk forening for samfunnsmedisin (NFS). Navneendringen trer i kraft fra 1.1. 2005.

Retningslinjer for smertebehandling

Legeforeningens retningslinjer for smertebehandling er nå tilgjengelig i papirutgave og er lagt ut i fulltekst på www.legeforeningen.no. Papirutgaven koster kr 50 og kan kjøpes ved henvendelse til posten@legeforeningen.no. Den kan også bestilles fra Posten, Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Kurs i legejus

Legeforeningen holder kurs i jus for leger på Soria Moria hotell- og konferansesenter i Oslo 28.–29.9. 2004. På kurset gjennomgås generelle, helserettslige emner og det henvender seg derfor både til ansatte og privatpraktiserende leger. Kurset er søkt godkjent som tellende i spesialistutdanningen. Frist for påmelding er 2.8. 2004.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?kurskatalog_side­kursoversikt

Nordtrønder lederfor hudlegene

Theis Huldt-Nystrøm er valgt til ny leder i Norsk Dermatologisk Selskap. Huldt-Nystrøm arbeider som privatpraktiserende hudlege i Levanger og etterfølger Dag S. Holsen, som fortsetter i styret sammen med Jørgen Rønnevig, Karin Wold Frølich og Nina Teigen.

Praksiskonsulentordning på Aker

Legeforeningen og Aker universitetssykehus HF har inngått en rammeavtale om å etablere en praksiskonsulentordning. Ordningen etableres for å øke samhandlingen mellom første- og annenlinjetjenesten. Avtalen danner grunnlag for inngåelse av individuelle avtaler mellom allmennleger og universitetssykehuset om praksiskonsulenttjeneste ved helseforetaket, og inneholder de vesentligste vilkår for slike avtaler.

Det vil bli ansatt en praksiskoordinator ved foretaket, som blant annet vil få til oppgave å sikre at ordningen fungerer tilfredsstillende for alle parter.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=43739

Ut og reise?

Berg Hansen reisebureau (www.berg-hansen.no) er Legeforeningens leverandør av reisebyråtjenester. Alle som utfører reiser som skal dekkes eller refunderes av Legeforeningen med tilhørende fond, skal benytte seg av denne avtalen. Bestilling av reiser online kan gjøres for reiser innen Europa. Dette gjelder kun tur-retur reiser, ikke rundreiser. Ved bestilling av reiser utenfor Europa må Berg-Hansen kontaktes, enten per telefon 08050 eller på e-post (legeforeningen@berg-hansen.no).

Legeforeningen har avtale med Rainbow Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Soria Moria Hotell- og konferansesenter. Soria Moria har spesialpris på overnatting også ved private reiser. Les mer om avtalen og tilbudene på www.legeforeningen.no/index.db2?id=243Her finner du også informasjon om restplasser og ferie.

Anbefalte artikler