Kunngjøringer

Artikkel

Aplfs generalforsamling/kurs

Alment praktiserende lægers forening avholder generalforsamling fredag 27.8. 2004 kl 1115 på First Hotell Ambassadeur i Drammen. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil forslag til endring av yrkesforeningens fremtidige organisasjon bli behandlet (Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1150). Generalforsamlingen skal også ta stilling til forslag til endring av Aplfs lover – valgkomité med henhørende redaksjonelle endringer av instruks for landsrådet – samt foreta valg av nytt fagutvalg.

I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres kurs i laboratoriemedisin i tiden 26.–28. august. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin. Program med invitasjon til hele arrangementet er sendt samtlige medlemmer av yrkesforeningen, og er også å finne på Aplfs hjemmeside (www.legeforeningen.no/index.gan?id=14172). Påmeldingsskjemaet sendes Aplf senest innen 10. juni.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Sykehuset Østfold HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i onkologi, med tellende tjeneste for ett år av spesialistutdanningen. Vedtaket gjelder fra 14.1. 2004.

Nordlandssykehuset HF, Bodø godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i onkologi, med tellende tjeneste for ett år av spesialistutdanningen. Vedtaket gjelder fra 15.4. 2004.

Anbefalte artikler