Uhjemlet bruk av emblem

Artikkel

Emblemet, som for anledningen er utlånt av Norges Røde Kors, skal kun brukes av den upartiske, humanitære organisasjonen

Det finnes flere eksempler på at Røde Kors-emblemet anvendes i skilting og logoer for norske legekontor (Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1230). Norges Røde Kors har av denne grunn anmodet Legeforeningen om å bistå med å bevisstgjøre foreningens medlemmer om emblemets særlige betydning og beskyttelse.

Sentralstyret finner det viktig å opprettholde den generelle tilliten til Røde Kors som en upartisk, humanitær organisasjon, og oppfordrer derfor medlemmer til ikke å bruke emblemet eller andre, liknende symboler på en måte som er i strid med Norges internasjonale forpliktelser.

Anbefalte artikler