Fra møtet 20.4. 2004

Artikkel

Nye rammeavtaler

Sentralstyret godkjente krav til forhandlinger om rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Legeforeningen når det gjelder allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Videre godkjente sentralstyret krav til forhandlinger om rammeavtale mellom Oslo kommune og Legeforeningen vedrørende allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune.

Avtalene vil bli lagt på Legeforeningens nettsider så snart de er undertegnet.

Neste års statusrapport

Legeforeningens femte statusrapport skal handle om situasjonen i spesialisthelsetjenesten. Sentralstyret mener det er maktpåliggende å få utredet utviklingen, fagligheten og prioriteringene i denne delen av norsk helsevesen. Sekretariatet skal legge frem en første skisse til statusrapporten, som publiseres våren 2005.

LMI og støtte til kursvirksomhet

Legemiddelindustriforeningen (LMI) har truffet et vedtak som fra 1.1. 2005 vil begrense industriens eventuelle støtte til kursvirksomhet for leger (Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1284). Legeforeningen ønsker å oppta forhandlinger om revisjon av den gjeldende samarbeidsavtale med LMI, så snart landsstyret har vedtatt de overordnede prinsipper som bør ligge til grunn for en slik avtale.

Endring av Legeforeningens lover

Forslag om å stryke avsnittet i § 19 om kontingentfritak for alders- og uførepensjonister, har vært til organisasjonsmessig behandling. Forslaget innebærer ikke at pensjonister skal betale kontingent, men at det blir gitt åpning for landsstyret til å vedta at det kan innkreves kontingent. Saken behandles av landsstyremøtet.

Årsmelding

Sentralstyret godkjente forslag til årsmelding for 2003 for behandling på landsstyremøtet.

Legeforeningens budsjett

Forslag til budsjett for Den norske lægeforening for 2005 ble vedtatt lagt frem for landsstyret.

Erfarne ordstyrere

En tidligere statsråd og en tidligere statssekretær vil lede landsstyremøtet i Loen 25.– 27. mai. Wenche Frogn Sellæg og Bjørn Martin Aasen har begge vært ordstyrere ved Legeforeningens tidligere landsstyremøter.

Anbefalte artikler