Legeforeningens 10-punkts program

Artikkel

1.Legeforeningen vil arbeide for større åpenhet og aksept for psykiske lidelser i samfunnet. Økt kunnskap, holdningsendring og større grad av brukermedvirkning er viktig for å bedre helsetjenesten til mennesker med psykiske lidelser.

2. Allmennlegens rolle og ansvar i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser må synliggjøres og styrkes. Allmennlegen må inkluderes i planleggingen av helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser.

3. Alle som henvises til spesialisthelsetjenesten skal ha rett til utredning, diagnostisk vurdering og skriftlig behandlingsplan. Psykiater eller psykologspesialist må ha faglig ansvar for dette, psykiater må ha ansvar for den medisinske utredningen. Det må etableres kriterier for evaluering av behandlingsopplegget etter fastsatte tidsintervaller.

4.Det faglige nivået i spesialisthelsetjenesten til mennesker med psykiske lidelser må kvalitetssikres og heves.Det innebærer nasjonale krav til utredning, diagnostisk vurdering og effektiv behandling, nasjonale krav til bemanning og at utbygging av distriktspsykiatriske sentre (DPS) må tilpasses tilgang på spesialistpersonell.

5.Den enkelte pasient må sikres et helhetlig og sammenhengende tilbud. Dette innebærer at arbeidsfordelingen i behandlingsnettverket må avklares og klare prioriteringskriterier som sikrer at de som har størst behov får raskest behandling.

6.Pasientenes rettigheter må settes ut i praksis. Alle pasienter med psykiske lidelser må få individuelle planer. Det må avklares hvilke psykiske tilstander som faller inn under retten til nødvendig helsehjelp.

7.  Effektiv ressursinnsats må omfatte hele behandlingsnettverket. Dette innebærer klare kvalitetsmål og effektivitetsmål som tjenestene kan evalueres etter.

8.Tjenester til utsatte grupper må bedres. Dette innebærer at barne- og ungdomspsykiatrien må få et vesentlig løft, mer differensierte akuttpsykiatriske tilbud med tilstrekkelig kapasitet og at pasienter med dobbeltdiagnose rus og psykiatri må gis et helhetlig tilbud.

9.Kvalitet og kompetanse må økes. Målrettet og planmessig kompetanseheving er nødvendig for å opprettholde og sikre kvalitet i tjenesten. Systematisk og kontinuerlig kvalitetsforbedring må prioriteres.

10.Finansieringsordningene må gjennomgås. Finansieringsordningene må utvikles fra betaling for enkeltkonsultasjoner til ordninger basert på pasientklassifisering, behandingsprogrammer og behandlingsforløp.

Anbefalte artikler