Fra sentralstyrets møte 17.2. 2004

Artikkel

Samhandling med industrien

Med utgangspunkt i den foretatte rundspørring til underavdelinger og spesialforeninger, drøftet sentralstyret forslag til overordnede prinsipper for å regulere samhandlingen mellom Legeforeningens ulike organer og legemiddelindustri og medisinsk-teknisk utstyrsindustri.

De fleste organisasjonsledd anfører full uavhengighet som ideelt og prinsipielt utgangspunkt. Flertallet av fylkesavdelingene nøyer seg imidlertid med å mene at økonomiske tilførsler kan finne sted når det derved ikke oppstår bindinger, og når samhandlingen er synlig og åpen for innsyn. En del foreninger aksepterer visse former for samhandling, så som salg av produktannonser, mens enkelte knytter sin aksept til vilkår om at støtte helst bør gis til oppbygging av fond for de aktuelle formål.

Sentralstyret vedtok å gjøre enkelte endringer i høringsbrevet som går ut som ledd i forberedelsene av saken til landsstyret 2004.

Forholdet legestanden og industrien

Også World Medical Association (WMA) har satt forholdet mellom legemiddel-industri og legestand på dagsordenen, i forbindelse med en forestående revidering av Helsinkideklarasjonen § 30 (se www.wma.net/e/ethicsunit/helsinki.htm).

Sekretariatet hadde bedt om innspill til dokumentene fra WMA. Sentralstyret drøftet enkelte spørsmål med legeetiske og forskningsetiske implikasjoner som grunnlag for de merknader Legeforeningen skal anføre til WMAs videre behandling av saken.

Legeforeningens geografiske struktur

En arbeidsgruppe bestående av Ottar Grimstad, Torunn Janbu og Terje Keyn hadde i samsvar med det oppdrag som ble gitt i sentralstyrets januarmøte vurdert alternative mønstre for Legeforeningens lokale organisasjon.

Arbeidsgruppen fremmet forslag om å slå sammen fylkesavdelingene i fylker som deler på helseforetak, samt i fylker som kan anses å høre naturlig sammen i en enhet. Gruppen presiserte at opplegget ikke måtte oppfattes som et diktat ovenfra, og anbefalte at sentralstyret innledet direkte kontakt med de berørte fylkesavdelinger med sikte på å få i gang samarbeidsprosesser.

Sentralstyret vedtok at mulighetene for en alternativ geografisk organisering av foreningen skal drøftes på det årlige lederseminaret for tillitsvalgte, 14.– 15.4. 2004.

Anbefalte artikler