– Arbeidsmedisinere må på banen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Kontaktpersoner i bedriftshelsetjenesten og en startpakke med informasjon om spesialiteten, er blant tiltakene som diskuteres i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf).

De tillitsvalgte kom med forslag til hva som kan gjøres for å bedre rekrutteringen til bedriftshelsetjenesten da Namf avholdt en fagkonferanse for tillitsvalgte i februar.

De tillitsvalgte mente Namf bør rekruttere erfarne arbeidsmedisinere til å stå på en liste, slik at nye bedriftsleger kan ta kontakt. Listen bør omfatte fylkestillitsvalgte og veiledere i arbeidsmedisin. Det må være en forutsetning at disse kontaktpersonene skal være aktive, og selv oppsøke nye bedriftsleger som de får kjennskap til i sitt område.

– Styret er på offensiven. Vi vil selv sette sammen og tilby en startpakke med informasjon om arbeidsmedisin og utdanning for nye bedriftsleger, sier foreningens leder Ørn Terje Foss.

På konferansen tok flere talere til orde for å styrke samarbeidet mellom allmennleger og bedriftsleger for å få gjennomført intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Engasjementet i inkluderende arbeidsliv vil også kunne gjøre arbeidsmedisinen mer kjent blant unge leger, mente noen. Det ble pekt på at allmennlegene må bruke bedriftslegene mer aktivt enn de gjør, både ved sykmeldinger og ved funksjonsvurdering. Bedriftslegene kjenner arbeidsforholdene, og kan bidra med kunnskap om hvilke muligheter en arbeidstaker har for å gjøre annet arbeid i bedriften. Dette er kunnskap allmennpraktikeren vanligvis ikke har.

– Vi tror dette samarbeidet hadde tjent på at det var en egen takst for lege/lege-kontakt, og en takst for allmennlegens kontakt til arbeidsgiver, sier Ørn Terje Foss. – Taushetsplikten er et annet problem. Allmennlegen kan ikke uten videre videreformidle taushetsbelagt informasjon til bedriftslegen som her står i en mellomposisjon mellom pasienten og bedriften. Et nærmere samarbeid mellom allmennlegen og bedriftslegen må ha pasientens samtykke, fremholder han.

Både Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Namf er interessert  i å styrke samarbeidet når det gjelder sykefravær og funksjonsvurdering.

Anbefalte artikler