337 sykebesøk på dagtid fra Oslo Legevakt

Artikkel

Erling Iveland

Jørund Straand

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 354 – 7

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 3/2004 side 355 i tabell 2, 1. kolonne (under Diagnosegrupper), 4. og 8. linje, skal stå: «Ortopedisk sykdom eksklusive rygg/nakke» og «Luftveisinfeksjoner eksklusive pneumoni».

I 2. kolonne (under ICPC-diagnoser), 1. og 4. linje, skal stå: «Alle D eksklusive D75/77» og «Alle L eksklusive L01/02/03/04/84/86».

Anbefalte artikler