Artikkel

Feilpå takstplakat for spesialister

Takstplakaten som ble sendt ut til praktiserende spesialister sammen med Tidsskriftet nr. 2/2004, inneholder en feil. I plakaten står det at pasienten skal betale 220 kroner for enkelttime avbestilt senere enn 24 timer før avtalt tid. Det korrekte beløpet skal være i samsvar med den nye egenandelen: 245 kroner. Det anbefales at medlemmene påfører rettelsen på de plakater som er hengt opp på legekontoret.

Kurs i legejus

29.–30.3. 2004 holder Legeforeningen kurs i jus for leger på Soria Moria hotell- og konferansesenter i Oslo. På kurset gjennomgås generelle, helserettslige emner og det henvender seg derfor både til ansatte og privatpraktiserende leger. Kurset går over halvannen dag, og er søkt godkjent som tellende i spesialistutdanningen. Frist for påmelding er 8.3. 2004. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=37032&subid=0

OLL foreslår navneendring

Offentlige legers landsforening (OLL) har vedtatt forslag til navneendring. Det nye navnet er Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), og ble vedtatt av et enstemmig styre og godkjent av OLLs landsråd 30.1. 2004. Forslaget er sendt sentralstyret og landsstyret for endelig godkjenning. Landsrådet vedtok også å opprette en ny spesialforening i samfunnsmedisin, under navnet Norsk forening for samfunnsmedisin.

Endringer i støtte fra utdanningsfond

Fondsutvalget for Utdanningsfond III, fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning, har i møte den 21.1. 2004 vedtatt endringer i fondets retningslinjer. De nye retningslinjene gjelder fra 1.1. 2004. Følgende presiseringer/endringer er innført:

  1. For å være berettiget til støtte må legen utøve medisinsk virksomhet tilsvarende minimum 50 %-stilling.

  2. Leger under spesialistutdanning kan søke om å få refundert seks kurs årlig. Kurs i utlandet dekkes ikke.

  3. For ferdige spesialister, uansett spesialitet, gis støtte på inntil kr 12 000 per år. Det er ingen begrensning på antall kurs som kan tas innenfor denne beløpsgrensen. Videre er det valgfritt om kurset/kongressen arrangeres i Norge eller i utlandet.

  4. Utgifter til overnatting utenfor Norge dekkes med inntil kr 1 000 per natt etter regning.

  5. Leger som av familiære årsaker må bringe med seg spedbarn (under ett år) og barnepasser, får refundert utgifter til overnatting med inntil kr 1 000 per natt etter regning. Tilsvarende gjelder for leger med funksjonshemming som har behov for et spesielt tilrettelagt rom. I ovennevnte tilfeller skal det gis melding til sekretariatet i forkant.

Oppdatert søknadsskjema og nye retningslinjer finnes på: www.legeforeningen.no

Lånerenten settes ned

Renten i Legeforeningens lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis settes ned med 0,5 %, med virkning fra 1.3. 2004.

Legeforeningens sentralstyre vedtok 14. januar at renten i Lånefondet skal følge normrenten for beregning av fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold.

Fordelen ved rimelige lån i arbeidsforhold blir beskattet ved hjelp av normrenten. Dersom renter på lån i arbeidsforhold er lavere enn normrenten, skal denne fordel beskattes. Den skattepliktige beskattes for rentefordelen av differansen mellom normrenten og den renten skattyter faktisk betaler. Tidligere ble normrenten fastsatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Fra og med inneværende år fastsetter Finansdepartementet normrenten seks ganger i året. Det innebærer at renten i lånefondet kan endres inntil seks ganger i året.

Normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold er for tiden 3,25 %, og vil også være det for neste periode. Renten i lånefondet vil følgelig reduseres fra 3,75 % til 3,25 % for mars og april 2004.

Anbefalte artikler