()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny statusrapport

  Ny statusrapport

  Legeforeningens neste statusrapport omhandler helsetjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Rapporten blir lagt frem medio april.

  Forslag om lovendring

  Forslag om lovendring

  Det forelå forslag om endring av § 19 i Legeforeningens lover. Forslaget innebærer at avsnittet om automatisk kontingentfritak for alders- og uførepensjonister sløyfes. Forslaget sendes til organisasjonsmessig behandling med høringsfrist 29.3. 2004.

  Endring av forhandlingsreglementet

  Endring av forhandlingsreglementet

  Sentralstyret har vedtatt å nedlegge lønnsutvalget og i stedet opprette et forhandlings- og tariffutvalg. I den forbindelse er det vedtatt følgende endringer i forhandlingsreglementet:

  Sentralstyret oppnevner forhandlings- og tariffutvalg som har ansvar for å samordne yrkesforeningenes krav, gi råd om foreningens lønns- og tariffpolitikk og om forhandlingsvirksomheten. Sentralstyret oppnevner også forhandlingsutvalg for fastlønte leger i de enkelte avtaleområder. Sammensetning, arbeidsform og funksjonsperiode fastsettes avhengig av behovet i det aktuelle tariffområdet. Utvalget oppnevnes for sentralstyrets funksjonsperiode.

  Oppsigelse av rammeavtale

  Oppsigelse av rammeavtale

  Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune for tariffperioden 1.7. 2002–30.6. 2003 sies opp til reforhandling.

  Legefordeling i primærhelsetjenesten

  Legefordeling i primærhelsetjenesten

  Helsedepartementet har bedt Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling om å iverksette arbeid med nytt rundskriv om legefordeling i kommunehelsetjenesten. Sentralstyret vedtok å sende spørsmålet på høring i underavdelingene.

  Lønn for vernepliktig akademisk befal

  Lønn for vernepliktig akademisk befal

  Yngre legers forening hadde tatt opp spørsmålet om bedre lønnsvilkår for de såkalte VAB-legene. Begrunnelsen er at Forsvaret her benytter personell med spesialkompetanse som ferdig autoriserte leger, og som får fullt medisinsk ansvar. Sekretariatet gis fullmakt til å drøfte med Forsvarsdepartementet hvorvidt det skal opptas forhandlinger om avlønning av vernepliktig akademisk medisinsk personell.

  Landsstyresak – Endring i spesialistregler for psykiatri

  Landsstyresak – Endring i spesialistregler for psykiatri

  Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri har foreslått endrede spesialistregler i barne- og ungdomspsykiatri. Saken sendes til uttalelse til avdelinger, spesialforeninger, yrkesforeninger og spesialitetskomiteene i psykiatri og i barnesykdommer, med høringsfrist 15.3. 2004.

  Landsstyresak – Endring av generelle spesialistregler

  Landsstyresak – Endring av generelle spesialistregler

  Da de generelle spesialistregler gjennomgikk diverse endringer i landsstyret 2000, ble det ved et arbeidsuhell glemt å fjerne en passus i § 7 – utdanning i utlandet.

  Forslaget oversendes avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger som ledd i forberedelse av saken for landsstyret. Høringsfrist er 20.3. 2004.

  Samarbeidsavtaler i spesialistutdanningen

  Samarbeidsavtaler i spesialistutdanningen

  Sentralstyret har tidligere vedtatt retningslinjer for samarbeidsordninger i spesialiseringen av leger mellom godkjente utdanningsinstitusjoner. Spesialitetsrådet har foreslått en revisjon av de vedtatte prinsipper, som inkluderer samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og institusjoner som ikke er godkjent for spesialisering. Forslaget sendes på intern høring til yrkesforeningene.

  Lederseminaret

  Lederseminaret

  Årets lederseminar blir arrangert i tidsrommet 14.–15.4. 2004. Lederne av fylkesavdelingene og yrkesforeningene samt de ti representantene til landsstyret inviteres.

  Delegering av oppnevningsmyndighet

  Delegering av oppnevningsmyndighet

  Det har den senere tid vært en del forespørsler fra offentlige myndigheter om oppnevning av representanter til ulike utvalg –  og hvor det gis korte frister. I de tilfeller der slik oppnevning synes ukontroversiell, vedtok sentralstyret at president og generalsekretær delegeres myndighet til i fellesskap å oppnevne representanter fra Legeforeningen.

  Sentralstyrereferatet på nett

  Sentralstyrereferatet på nett

  Samme dag, eller senest dagen etter sentralstyrets møter, legges referatet ut i fulltekst på Internett. Referatet fra ordinært og ekstraordinært møte i februar finner du på: www.legeforeningen.no/?id=14984 (10.2. 2004) og www.legeforeningen.no/index.gan?id=39289&subid=0(17.2. 2004)

  Oppnevninger

  Oppnevninger

  • Svein Steinert er oppnevnt som Legeforeningens representant i Sosial- og helsedirektoratets arbeidsgruppe for styrking av kompetanse i helsetjenesten overfor rusmiddelmisbrukere.

  • Spesialitetsrådets leder, Jørgen Jørgensen er oppnevnt som Legeforeningens representant i Den europeiske forening for legespesialister (UEMS –  Management Council) for perioden 2004– 05. En representant fra sekretariatet, som også fungerer som delegasjonens sekretær, utpekes av generalsekretæren. Generalsekretæren utpeker også en fra sekretariatet som Legeforeningens representant til European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

  • For perioden 2004–05 består Legeforeningens delegasjon til Standing Committee of European Doctors (CPME) av president Hans Kristian Bakke og sentralstyremedlem Ottar Grimstad. Generalsekretæren oppnevner en representant fra sekretariatet som delegasjonens sekretær.

  • Reidun Førde og Olaf Aasland er foreslått som Legeforeningens representanter i vitenskapelig råd i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

  • Funksjonsperioden for lånefondsutvalgets medlemmer ved leder Kjell Erik L  ‘ Abée-Lund, Hanne Dinesen, Kjell Gisholt og Rita Kolvik forlenges frem til 31.12. 2004.

  • Arne Johannesen (leder), Svein Steinert, Guri Spilhaug, Per Føyn og Kristin Lazaridis er oppnevnt som medlemmer av rusmiddelpolitisk utvalg for perioden 2004–05.

  • Inger Størmer Thaulow (leder), Erik Falkum, Tone Sparr, Øystein Melbø Christiansen og varamedlem Jørn R. Nissen-Meyer er oppnevnt som medlemmer av et nytt koordinerende helse- og omsorgsutvalg for perioden 2004–07.

  • Geirmund Unsgård, Ellen Schlichting og Guri Rørtveit er oppnevnt som nye medlemmer av redaksjonskomiteen i Tidsskriftet. Øvrige medlemmer for perioden 2002–05 er Steinar Solberg, (leder), Baard-Christian Schem, Per Brodal, generalsekretær Terje Vigen (ex officio) og sentralstyremedlem Ragnhild Øydna Støen.

  • Generalsekretær Terje Vigen er oppnevnt som Legeforeningens representant til representantskapet i Den Norske Kreftforening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media