Sykdom som dannelse – en studie av Thomas Manns roman Trolldomsfjellet

Artikkel

Bjørn Hofmann

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3569 – 72.

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 24/2003 s. 3569 skal riktige årstall for Thomas Manns fødsel og død være: 1875 – 1955.

Anbefalte artikler