Om hundre år er allting glemt …

Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 290-1.

I Tidsskriftet nr. 2/2004 i serien Tidligere i Tidsskriftet, nederst i tredje spalte side 291 skal det stå: Hele 43 sider ble spandert på saken, som første gang ble referert i nr. 6/1904 og hadde redaksjonens påskrift «fortsættes» utover året.

Anbefalte artikler