Ny bioteknologilov vedtatt

Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3506.

I Tidsskriftet nr. 24/2003 under Nytt fra nett omtales Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Det skal stå: Den nye loven om humanmedisinsk bruk av bioteknologi.

Anbefalte artikler