Artikkel

Ny reisebyråavtale

Berg-Hansen Reisebureau er fra 1.3. 2004 Legeforeningens nye hovedsamarbeidspartner innen reisetjenester. Eksisterende avtale med Via Flyspesialisten utgår 29. februar.

Den nye avtalen innebærer lavere betjeningskostnader (gebyrer), stor og kompetent kongressavdeling og mulighet for skreddersydd selvbookingsløsning.

All informasjon om den nye avtalen finner du på Legeforeningens nettsider (www.legeforeningen.no). Spørsmål kan rettes til Britt Ingebretsen på tlf. 23 10 92 17 eller e-post: britt.ingebretsen@legeforeningen.no

Resepter skal ha fødselsnummer

Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) ble etablert 1.1. 2004 ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Et reseptregister med god datakvalitet er avhengig av at alle ledd leverer så gode data som mulig. Pasientens fødselsnummer er et meget viktig element i registeret. Derfor ble det innført krav om å føre fødselsnummeret på resepten fra 1.10. 2003.

Les mer: www.fhi.no

Nytt hefte for leger

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har utarbeidet heftet Flyktningepasienten. Heftet tar for seg allmennpraktikerens møte med pasienter som har opplevd ekstreme påkjenninger. Publikasjonen kan lastes fra menneskerettighetsutvalgets nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=18786

Nye Internett-kurs

Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN) har lansert et nytt kurs: Forebygging av hjerte- og karsykdommer i allmennpraksis. Kurset er godkjent med seks timer/poeng i videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Det kan tas i sin helhet på Internett.

Gjennom kurset får deltakerne kjennskap til hvordan høy risiko for hjerte- og karsykdommer diagnostiseres med valide metoder, hvordan tiltak kan vurderes vitenskapelig og gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

I løpet av våren 2004 vil det komme flere LUPIN-kurs. Blant disse er Innføring i arbeidsmedisin og klinisk kardiologi. I samarbeid med World Medical Association (WMA) er man også i ferd med å utarbeide et internasjonalt kurs for fengselsleger.

Les mer: www.legeforeningen.no

Nytt utvalg for menneskerettigheter

Sverre Varvin er oppnevnt som leder av Den norske lægeforenings utvalg for menneskerettigheter for perioden 2004–05. Øvrige medlemmer er Birgit Lie, Kristian Hagestad, Sidsel Rogde og Eline Thorleifsson.

Rådet for psykisk helse

Bjarte Stubhaug er oppnevnt som Legeforeningens representant i representantskapet i Rådet for psykisk helse for en fireårsperiode, frem til 1.1. 2008.

Fond for kreftforskning

Jahn M. Nesland (leder) og Kristin Bjørnland, samt en representant fra sekretariatet, er utpekt til å sitte i komiteen for årlig tildeling fra Elisabeth og Knut Knutsen OAS fond for kreftforskning. Utnevningen gjelder for perioden 1.1.2004–31.12. 2007.

Likestillingsutvalget

Sentralstyret har oppnevnt følgende medlemmer til likestillingsutvalget for perioden 1.1. 2004–31.12. 2005: Torunn Janbu, leder, Camilla Arnesen, Catarina Falck, Tom Guldhav og Tom Sundar.

Praksiskompensasjon

Kjell Maartmann-Moe ble høsten 2003 oppnevnt som Legeforeningens representant til referansegruppen for prosjektet Funksjonsvurderinger – behandlers oppgave i det inkluderende arbeidsliv. Forutsetningen var at kostnader knyttet til deltakelse i gruppen skulle belastes prosjektet. Universitetet i Oslo har i brev redegjort for at man derfra ikke har slike prosjektmidler. På denne bakgrunn må foreningen dessverre trekke sin representant frareferansegruppen.

Oppsigelse av tariffavtaler

I forbindelse med ordinær tariffrevisjon må tariffavtalene sies opp for å hindre at disse forlenges uendret. Sentralstyret gav sekretariatet fullmakt til å si opp gjeldende tariffavtaler i følgende områder: Kommunenes Sentralforbund, Oslo kommune, Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon, staten, Norsk Luftambulanse AS, Næringslivets Hovedorganisasjon og Studentsamskipnaden i Oslo. Akademikerne har sagt opp tariffavtalene med NAVO.

Rentesats i lånefondet

Rentesatsen for utlån fra Legeforeningens lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis fastsettes lik normalrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold. Endringen gjennomføres fra første mulige praktiske tidspunkt, dog tidligst fra 1.3. 2004.

Ny frist for reiseutlegg

Frist for levering av reiseregninger som skal utbetales fra Legeforeningen, settes til tre måneder fra tidspunkt for avslutning av reisen. Samme frist settes for krav om kompensasjon for tapt inntekt. For sent leverte regninger og krav om kompensasjon returneres ubehandlet.

Landsstyresak: Redaksjonskomité

Forslag fra Alment praktiserende lægers forening om at det på landsstyremøtet i Loen vedtas regler for redaksjonskomité under landsstyrets møter, sendes til organisasjonsmessig behandling. Svarfrist er 15.3. 2004.

Allmennmedisinske forskningsenheter

Sentralstyret har vedtatt et omarbeidet utkast til vedtekter for Den norske lægeforenings allmennmedisinske forskningsfond (Allmennmedisinsk forskningsfond). Det søkes politisk støtte for forslaget, hvoretter sentralstyret vil vurder hvordan forslaget kan realiseres i forbindelse med normaltarifforhandlingene.

Samhandling med industrien

Sekretariatet har gjennomgått svar på høringsbrev vedrørende samhandling mellom Legeforeningens organer og legemiddelindustrien. Det store flertall av svarene går inn for at foreningen, i tråd med landsstyrets vedtak, fastsetter regler på dette område og deretter søker å oppnå avtaler som forplikter begge parter – samt de enkelte leger. Det vil bli utformet et utkast til overordnede prinsipper for slik samhandling med sikte på behandling på landsstyremøtet i 2004.

Anbefalte artikler