Artikkel

Ber om utsettelse

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om overføring av ansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell med virkning fra 1.1. 2004. En konsekvens av vedtaket er blant annet at kommunene skal dekke legers skyssutgifter fra samme dato. Da det ikke er etablert et apparat for håndtering av slike oppgjør i kommunene, og det heller ikke er utredet hvordan forholdet til legens taushetsplikt vil være, har Legeforeningen bedt Helsedepartementet om utsettelse av overføring av ansvaret for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell.

Nye avdelinger etter omorganisering i sekretariatet

Legeforeningens sekretariat består nå av seks avdelinger, mot tidligere ti. Disse er:

– Forhandlings- og helserettsavdelingen, ledet av forhandlingsdirektør Øyvind Sæbø

– Avdeling for økonomi- og administrasjon, ledet av økonomidirektør Olav Rabben

– Medisinsk fagavdeling, ledet av fagdirektør Hans Asbjørn Holm

– Avdeling for informasjon og helsepolitikk, ledet av avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet

– Legeforeningens forskningsinstitutt, ledet av instituttsjef Olaf Aasland

– Tidsskrift for Den norske lægeforening, ledet av redaktør Charlotte Haug.

Justert salærsats

Når leger gjør tjeneste som sakkyndig for politi og domstoler, har Stortinget vedtatt at satsen etter salærforskriften for budsjetterminen 2004 prisreguleres med 2,1 %. Dette innebærer at salærsatsen ble økt fra 755 til 770 kroner fra 1.1. 2004. Satsen får anvendelse i saker for politi og domstoler fra denne dato.

Ny leder for IFSMA-Norge

Kristin Brevik, andreårs medisinstudent ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, er valgt til ny leder av IFMSA-Norge som er en underorganisasjon av International Federation of Medical Students’ Association.

Fra sentralstyrets møte 17.12. 2003:

Anstrengt økonomi i Legeforeningen

Regnskapet for Den norske lægeforening for 2003 forventes å vise et betydelig underskudd. Underskuddet skyldes i hovedsak inntektssvikt. Det svake økonomiske resultatet i 2003 vil belaste Legeforeningens frie egenkapital, og det er derfor behov for tiltak som bedrer den økonomiske situasjonen.

Sentralstyret ser svært alvorlig på situasjonen, og behandlet forslag til revidert budsjett for 2004 i to styremøter i desember 2003. På grunnlag av de nye forutsetningene vedrørende inntektene, vedtok sentralstyret – i henhold til sin fullmakt – omdisponeringer innenfor landsstyrets budsjett.

Oppsummering fra møte med yrkesforeningene

Sentralstyret har drøftet innspill fra yrkesforeningene og implikasjonene for det videre arbeid med organisasjonssaken. Det arbeides videre med å utrede valgreglene, instruksen, økonomiansvaret og instruksjonsmyndigheten for de lokale tillitsvalgte, forholdet mellom fag og fagforening i relasjon til yrkesforeningene samt visse forhold knyttet til yrkesforeningenes autonomi – spesielt spørsmålet om selvstendig fastsettelse av egen kontingent.

Seminar for ansatterepresentanter

Det vil i løpet av februar bli arrangert møter med regionsutvalgenes medlemmer og Legeforeningens ansatterepresentanter i helseforetakene. Møtene avholdes som regionale samlinger i Oslo, Grenland, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Inntekts- og kostnadsundersøkelse

Rammen for foreningens andel i finansieringen av den planlagte inntekts- og kostnadsundersøkelse for praktiserende leger ble vedtatt økt til inntil kr 200 000.

Anbefalte artikler