Reagerer på innsparing i trygdeattester

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Dette vil svekke kvaliteten på det arbeidet legene skal gjøre for trygdeetaten, sier Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke.

I forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2003 vedtok Stortinget å redusere Rikstrygdeverkets honorartakster for legeerklæringer (L-takstene) med 15 %. Endringen ble gjort gjeldende fra 1.12. 2003.

Legeforeningen reagerer kraftig på hvordan Sosialdepartementet har valgt å iverksette Stortingets vedtak om å spare 40 millioner kroner på utgifter til legeerklæringer ved uførhet, sykmelding og andre attester som utløser ytelser fra trygdeetaten.

– Denne innsparingen fører til at legene gjennomsnittlig skal bruke 15 % mindre tid på arbeidet med de fleste trygdeskjemaer. Det betyr at kvaliteten på det arbeidet legene skal gjøre overfor etaten, vil svekkes. Samtidig blir legene i andre sammenhenger stadig minnet om at kvaliteten på legenes arbeid med attestene skal økes, som ledd i arbeidet med å redusere sykefraværet og antall uføretrygdede. Budskapet som sendes legene, blir med dette meget uklart, sier Hans Kristian Bakke.

– Når trygdens utgifter til denne type legeerklæringer er økt de siste årene, skyldes dette ikke minst at man fra myndighetenes side har ønsket en bedre oppfølging av sykmeldte. Dette har ført til at legene er bedt om å levere flere tilbakemeldinger til trygdekontorene. Ønsker man at legen skal bidra i mindre grad, må man være ærlig og si det. Da må man heller be om færre eller mindre omfattende erklæringer, og ikke like mange og like omfattende erklæringer, men av dårligere kvalitet, sier Bakke.

Det er også vedtatt at takstene skal løsrives fra salærforskriftens timehonorar. Reduksjonene er begrunnet i at utgiftene til legeerklæringer har økt sterkt, særlig etter omleggingen i 2001 hvor flere trygdeblanketter ble slått sammen til én og Sykmelding del II ble innført.

De nye L-takstene finner du på www.legeforeningen.no/index.db2?id=22120

Anbefalte artikler