Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er en livlig og aktiv forening som det er en utfordring å lede, sier Mikal Gjellan. Øre-nese-hals-legene satser på lydhøre myndigheter i alle ledd.

Styret siden 2001: Mikal Gjellan, Mette Bratt, Tor Dahl (ny leder fra 2004), Stein Helge Glad Nordahl og Paul William Hansen. Foto Lise B. Johannessen

– Med mange aktive og engasjerte medlemmer som kommer med innspill, ønsker og behov, har vi nok å henge fingrene i. Vi er opptatt av det som skjer med faget vårt og får også en rekke utfordringer gjennom Legeforeningen sentralt, sier Gjellan.

Spesialforeningen, til vanlig omtalt som øre-nese-hals-foreningen, ble stiftet av professor Vilhelm Uchermann i 1912 som Den otolaryngologiske forening. Han var den første sjef ved Rikshospitalets øre-nese-hals-avdeling, eller Strubeavdelingen. I 1926 ble foreningen landsdekkende under navnet Norsk Otolaryngologisk Forening. Fra starten hadde foreningen ti medlemmer, alle fra Kristiania. Siden har det vært jevn økning i medlemstallet.

Styrket toveiskommunikasjon

– Forholdet til Legeforeningen har vært mye preget av enveiskommunikasjon. Vi har fått oversendt informasjon fra hovedforeningen, blant annet med oppfordring om å komme med innspill til høringsuttalelser. Det siste året har vi bevisst forsøkt å få til et samarbeid den andre veien. Som eksempel kan jeg nevne situasjonen ved øre-nese-hals-avdelingen i Helse Stavanger HF, og reaksjonen på forslaget om å gi audiografene ny yrkestittel som audiologer. I begge disse sakene har samarbeidet gitt resultater.

– Vi har også engasjert oss i organisasjonsutvalgets innstilling. Vi ser det som meget positivt at man ønsker å styrke spesialforeningenes stilling og dermed også Legeforeningens faglige profil. Vi ønsker at man bevarer et positivt og ryddig samarbeid med industrien, samtidig som man øker sekretariatsbistanden til spesialforeningene. Det er viktig at Legeforeningen ikke undervurderer hvor stor arbeidsmengde sekretariatsfunksjonen i en forening som vår medfører, sier Gjellan.

Reorganisert hørselsscreening

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er et annet satsningsområde, og foreningen skal snart foreta en ny gjennomgang av finansieringen av diagnoserelaterte grupper (DRG). På foreningens årsmøte i oktober ble det opprettet et eget utvalg som skal se på dette. Utvalget skal blant annet komme med endringsforslag av de viktigste operative inngrep.

– Organisering av hørselsomsorgen og arbeidsfordelingen mellom de ulike yrkesgruppene, særlig leger, audiografer og audiopedagoger, er en av de øvrige sakene foreningen har vært svært opptatt av. Vi venter nå på et høringsutkast fra Sosial- og Helsedirektoratet vedrørende den fremtidige organisering av hørselsomsorgen, sier Mikal Gjellan.

Innføring av hørselsscreening av nyfødte er for tiden under politisk behandling. En gruppe som har jobbet spesielt med denne saken, har for lengst utarbeidet et forslag til hvordan hørselsscreeningen bør organiseres.

– Vi har etterlyst fremgang i denne saken i Helsedepartementet, og det skal være initiativ på gang derfra, forteller han.

– Organisering av fagområdet øre-nese-hals-sykdommer på regionalt nivå er et annet område vi engasjerer oss i. Flere av de regionale helseforetakene arbeider med omorganiseringsforslag, hvor noe av motivasjonen trolig er økonomiske innsparinger. Vi er svært opptatt av at fagtilbudet i eller utenfor sykehus ikke må svekkes, særlig fordi vi for tiden er et rekrutteringssvakt fag. Det er det imidlertid ikke alle helsebyråkrater som har forstått, mener Gjellan.

Rekrutteringsutsatt

– For å styrke de rekrutteringsutsatte områdene, er vi særlig opptatt av å få best mulige vilkår for sykehusoverlegene. Vi ønsker også å styrke særlig utsatte områder som ørekirurgi og å øke forskningsaktiviteten innenfor faget. I samarbeid med spesialitetskomiteen arbeider vi også med forslag om å øke utdanningstiden, samt å utarbeide et poengsystem for å kvalitetssikre etterutdanningen av ferdige spesialister, sier den avtroppende lederen.

Viktige faglige møteplasser for foreningens medlemmer er vår- og høstmøtet. Det er svært god oppslutning om disse møtene. I forbindelse med høstmøtene avvikles også foreningens generalforsamling. På årets generalforsamling ble det valgt ny leder og nytt styre.

– Vi har ingen rekrutteringsproblemer, bare inneværende år har vi fått 20 nye medlemmer. Men vi ønsker fortsatt få flere yngre leger til foreningen, og vil derfor se på tiltak for å nå denne målsettingen. To yngre kolleger går nå inn i det nye styret, og det er vi veldig fornøyd med, sier Gjellan.

Foreningen har etablert sin egen nettside: www.legeforeningen.no/index.db2?id=8939 med debattmuligheter for medlemmene.

– Debattsidene benyttes dessverre ikke i så stor grad som vi skulle ønske. De burde være en fin mulighet for medlemmene til å fremme sine synspunkter, oppfordrer Mikal Gjellan.

Fakta

Norsk forening for Otorhinolaryngologi/Hode & Halskirurgi

Stiftet: 1912

Formål:

  • Å arbeide for otorhinolaryngologiens utvikling ved faglige møter, foredrag og kurs, og å fremme det kollegiale samarbeidet, samt å ivareta felles interesser.

Styret (2004–2005):

Tor Dahl, leder, Stein Helge Glad Nordahl, nestleder, Berit Marie Mortensen, Mette Bratt, Ketil Olsholt. Vara: Torunn Forbord og Helmut Abendstein.

Antall medlemmer: Ca. 350 (per 31.10. 2003)

Anbefalte artikler