Artikkel

Asymptomatisk bakteriuri hos gravide

Nils Kolstrup

Christian Vold

Hasse Melbye

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2027 – 8.

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 15/2003, side 2027 skal det i faktaruten stå: Ved oppvekst av mer enn 10 000  bakterier/ml av samme stamme…

Anbefalte artikler