Artikkel

Har du lest?

 1. Hva består bestiller-utfører-modellen i for de regionale helseforetakene, som Baard-Christian Schem skriver om i lederen sin?

 2. Hvilket metodegrunnlag oppgir Bjørn Strand Heine i artikkelen Alkoholbruk, inntekt og utdanning i Norge 1993 – 2000?

 3. I samme artikkel; hvordan korrelerte alkoholkonsumet med utdanning og inntekt? I hvilke to fylker var konsumet høyest?

 4. Ifølge Till Uhlig, hvordan er det aktuelt å forebygge residiverende anfall av urinsyregikt?

 5. Hvor arbeider Till Uhlig?

 6. Hvem er portrettintervjuet i dette nummer?

 7. Hva står forkortelsen QALY for?

 8. I hvilken artikkel kan man lese om QALY?

 9. Hvilke fordeler mener Anne Catrine Staff og Anne Flem-Jacobsen at sykehus har av gjensidig kollegaveiledning?

 10. Hva handler Tidligere i Tidsskriftet om i dette nummer?

Svar:

 1. Alle elektive oppgaver, og flest mulig av de akutte, legges ut på anbud, og må vinnes i regelmessige, åpne anbudskonkurranser.

 2. Analysene er basert på selvrapporterte data fra 6 894 personer.

 3. Alkoholkonsumet var økende med økende utdannings- og inntektsnivå. Inntekt og utdanning predikerte alkoholkonsum omtrent likt. Oslo/Akershus skilte seg ut som det stedet med høyest alkoholkonsum.

 4. Langtidsbehandling med allopurinol, probenecid eller kolkisin.

 5. Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter ved Diakonhjemmets sykehus.

 6. Ragnhild Emblem

 7. Quality adjusted life years.

 8. I Andreas Føllesdals kronikk Bør prioritering av helsetiltak baseres på pliktetikk eller nytteetikk?

 9. At den sosiale kompetansen ved en sykehusavdeling kan styrkes fordi flere leger deltar i veiledningssamtaler og at utbrenthet blant overleger kan forebygges.

 10. Den første hjertetransplantasjonen i Norge.

Anbefalte artikler