Ønsker større åpenhet og debatt

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Uavhengig legemiddelinformasjon bør styrkes og rapportering om markedsføringsaktiviteter fra legemiddelfirmaene bør bli bedre.

Det bør opprettes et elektronisk register der legemiddelindustrien må rapportere oversikter over markedsføringsaktivitetene. Illustrasjon Øystein Førre

Dette er noen av konklusjonene i en rapport om forholdet mellom legene og legemiddelindustrien utarbeidet av Statens legemiddelverk på oppdrag fra Helsedepartementet. Rapporten, som ble utgitt i juli, er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider (www.legeforeningen.no/index.db2?id=19941).

– Det er svært positivt dersom det offentlige nå vil gjøre en innsats for å få mer produsentuavhengig legemiddelinformasjon til legene, sier president Hans Kristian Bakke i en kommentar.

– At uavhengig legemiddelinformasjon bør styrkes slik at den når ut på en bedre måte enn i dag, er et veldig godt forslag som vi også tror legene ønsker seg, sier Bakke.

Tilgjengelig for alle

I rapporten foreslås det opprettet et elektronisk register som er tilgjengelig for allmennheten, og hvor legemiddelindustrien må rapportere oversikter over markedsføringsaktivitetene. Registeret bør omfatte støtte til og markedsføring overfor alle yrkesgrupper og organisasjoner. Tilsvarende ordning bør også omfatte utstyrsindustrien, heter det.

– Dette er veldig positivt, sier Legeforeningens president. – Vi ser det som svært viktig at det er åpenhet om forholdet mellom leger og industrien. Dersom et slikt register kan bidra til dette, synes vi det er positivt.

Det foreslås også at bevilgningene til videre- og etterutdanning for helsepersonell fra offentlige myndigheter og arbeidsgivere bør økes, slik at støtten fra industrien utgjør en mindre andel av den totale støtte, samtidig som man opprettholder et godt faglig nivå.

– Dette er helt i tråd med ønskene som kommer frem i Legeforeningens egen undersøkelse, som det er vist til i rapporten, sier Bakke.

Uavhengig av markedskrefter

Undersøkelsen er gjennomført av et utvalg nedsatt av sentralstyret blant Legeforeningens medlemsforeninger, spesialitetskomiteer og kurskomiteer. Utvalget har vurdert reglene for kurs tellende i legers videre- og etterutdanning.

Målsettingen er at utdanningstilbudene i legers videre- og etterutdanning fortsatt må ha høy kvalitet, og gjerne utvikles videre både med hensyn til kvalitetsmessig innhold og læringsprosesser, samtidig som det er viktig å arbeide for at denne videre- og etterutdanningen er uavhengig av markedskrefter. Det har også vært viktig å bevare legers videre- og etterutdanning som en felles faglig innsats i foreningen, og ikke overlate dette til markedskreftene med de skjevheter i tilbudet det lett kan føre til.

– Ryddighet i legers forhold til medisinindustrien er viktig for legenes troverdighet og for den tillit leger er avhengige av å ha i forhold til samfunnet, sier Bakke.

Anbefalte artikler