Artikkel

Har du lest?

 1. Hvilke smertefulle erfaringer er det felles utgangspunktet for artikkelen signert Odd Kristian Reme, Espen Walstad, Jan Halvor Harsem, Roy Erling Furre og Jan Henriksen?

 2. Hvilken kunstnerisk uttrykksform fant Kenneth Fjellstad, Tor Olav Isaksen og Jan C. Frich var mest utprøvd når det gjelder å integrere kunst i den medisinske grunnutdanningen?

 3. Hva peker forfatterne på er en viktig årsak til at medisinsk humaniora er etablert som eget fagområde siste tiår?

 4. Hva er gjennomsnittlig lengde på konsultasjoner blant europeiske allmennleger, ifølge brevvekslingen Tidsskriftet offentliggjør mellom Elisabeth Swensen og Gisle Roksund?

 5. Hvilke stillinger har de to artikkelforfatterne, hvor jobber de og hva er deres gjennomsnittlige konsultasjonstid per pasient?

 6. Hvilken sykdom er beskrevet i Per Martin Linnebos bok Med en uvenn i kroppen?

 7. Hvilket norsk sykehus erutgangspunkt for bokanmeldelsen med tittelen Det går alltid et fakkeltog, og hvem har skrevet boken som Per E. Børdahl anmelder?

 8. Hvor mange medlemmer har den største av Legeforeningens sju yrkesforeninger?

 9. En rekke artikler i dette nummer omhandler selvmord; hvilken aldersgruppe er viet spesiell oppmerksomhet?

 10. Hvorfor møttes 74 studenter i frivillige samtalegrupper ved Det medisinske fakultet i Bergen i perioden 2000–02, og hvordan følges gruppene opp?

Svar:

 1. De fem artikkelforfatterne har ledet støttegrupper for de etterlatte og overlevende etter fire av de største katastrofene i Norge i moderne tid.

 2. At det er en overvekt av rapporter fra undervisningsopplegg med utgangspunkt i litterære tekster.

 3. Orienteringen mot humanistiske fag blir tolket som et svar på den naturvitenskapelige dominansen i medisinsk teori, utdanning og praksis.

 4. Ifølge Gisle Roksund, er gjennomsnittlig konsultasjonstid 10 minutter - kortest i Spania og Tyskland uten egenandeler (8 minutter) og lengst i Sveits og Belgia med høyest egenandeler (15 minutter).

 5. Roksund, som driver privat allmennpraksis i Skien, regner 25 pasienter per dag og får 14 minutter i snitt per pasient. Swensen, som er fastlønnet kommunelege I i Seljord, har gjennomsnittlig to konsultasjoner per time.

 6. Den tidligere allmennlegen har utgitt en samling dikt om å ha Parkinsons sykdom.

 7. Artikkelsamlingen En kjærlighetserklæring til Halden sykehus er forfattet av Arvid Johanson og Bjørn Ystrøm.

 8. Ifølge oppdatert medlemsstatistikk på Legeforeningens nettsider (per 19.6. 2003), har Norsk Overlegeforening 6 025 medlemmer, hvorav 6 009 er hovedmedlemmer og 16 er assosierte medlemmer.

 9. Ungdom.

 10. Formålet var å skape et forum der studentene fikk økt forståelsen av seg selv, sine medstudenter og sitt kommende yrke, og om mulig å fremme studentenes mentale helse. Studentenes evaluering var god, og i høst skal obligatoriske grupper prøves ut.

Anbefalte artikler