Artikkel

Har du lest?

 1. Hva er utgangspunkt for lederartikkelen Hvis vi mener alvor…signert Ebba L. Wergeland?

 2. En av studiene hun kommenterer, bygger på skaderegistreringer fra Oslo Legevakt og Ambulansetjenesten i Oslo. Hva sier Wergeland om den anslåtte arbeidsskadestatistikken?

 3. Hvem ble i juni ansatt som ny generalsekretær i Den norske lægeforening?

 4. Hvor lang fartstid har vedkommende i Legeforeningen, og i hvilke stillinger?

 5. Hva er tema for Asbjørn Storesunds medisinskhistoriske fremstilling, fra hvor og hvilken tidsperiode?

 6. Hva gjør Tom W. Lund ved siden av legegjerningen?

 7. Hva er felles for Odd Kristian Reme, Espen Walstad, Jan Halvor Harsem, Roy Erling Furre og Jan Henriksen, og som har signert kronikken Stillheten etterpå…?

 8. Hvem ble kåret til årets medisinske underviser vedNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og av hvem?

 9. Hva er tema for spalten Rett og urett i dette nummer, og hvem drøfter angjeldende problemstilling?

 10. Hva er materiale og metode i studien som blir presentert av Hilde Nordeng og Olav Spigset

Svar:

 1. At det i dette nummer av Tidsskriftet starter en artikkelserie om arbeidsmedisin, med presentasjon av tre studier om utbredelsen og registreringen av arbeidsrelaterte helseproblemer i Norge.

 2. At den offentlige skadestatistikken bare fanger opp 20–25  % av alle arbeidskader i Oslo, og at forholdene neppe er bedre ellers i landet.

 3. Terje Vigen (f. 1945).

 4. Vigen har vært ansatt i foreningen fra 1988, sist som leder av helsepolitisk avdeling, før sentralstyret konstituerte ham som generalsekretær fra 1. februar 2003.

 5. Storesund skriver om akutt sykelighet og risikofaktorer i Telemark 1870–1900.

 6. Lund har de siste fire årene vært ordfører i Hemsedal kommune, Buskerud.

 7. De fem artikkelforfatterne har ledet støttegrupper for de etterlatte og overlevende etter fire av de største katastrofene i Norge i moderne tid: Alexander Kielland-katastrofen (1980), Scandinavian Star-katastrofen (1990), Sleipner-katastrofen (1999) og Åsta-katastrofen (2000).

 8. Studentene ved Det medisinske fakultet, NTNU, utpekte professor Lars Slørdal (f. 1955), Institutt for laboratoriemedisin, som årets underviser i 2003.

 9. Jurist Anne Kjersti Befring tar for seg spørsmålet om når legen skal og kan gi pasientopplysninger til politiet.

 10. Artikler om bruk av antipsykotika under svangerskapet og i ammeperioden ble gjennomgått. Artiklene ble identifisert via søkning i databasene Medline og Embase og en gjennomgang av referanselitteratur.

Anbefalte artikler