Ny generalsekretær og tillitsvalgtrollen viktige saker på sentralstyremøte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret hadde sitt siste møte før sommerferien torsdag 19.6. 2003. Hovedsaken på møtet var ansettelse av ny generalsekretær.

Mellom 25–30 personer har vært vurdert før sentralstyret ansatte Terje Vigen som generalsekretær fra og med 1.7.

Sentralstyret vedtok å ansette lege Terje Vigen som generalsekretær i Den norske lægeforening. Vigen, som har vært konstituert generalsekretær siden slutten av januar i år, tiltrådte stillingen 1.7. (se nr. 15/2003, s. 2078).

Det forelå en rapport fra det rekrutteringsutvalget som, i samarbeid med konsulent Per Inge Hjertaker fra firmaet Headvisor AS Search & Selection, hadde behandlet innkomne søknader og vurdert et stort antall kandidater rekruttert på annet grunnlag.

I de avsluttende intervjuer og tester hadde først fem, deretter tre kandidater deltatt. Utvalget og konsulenten gjorde nærmere rede for de vurderinger som var gjort. Tre kandidater møtte til intervju og konferanse med sentralstyret.

Urovekkende rapporter

Sentralstyret drøftet på initiativ fra Yngve Mikkelsen problemstillingene omkring rollen som tillitsvalgt. Det forelå urovekkende rapporter om negative konsekvenser som mange opplever i rollen som tillitsvalgt, og i påfølgende faglige karriere. Spørsmålet må vektlegges fra foreningen både kollegialt og i forhold til hovedavtaleforhandlingene til høsten. Sentralstyret understreket i sitt vedtak at det ikke kan aksepteres at tillitsvalgte i Legeforeningen blir utsatt for trakassering eller usaklig behandling som følge av aktivitet som tillitsvalgt, og ber om at det foretas en kartlegging av tillitsvalgtes erfaringer for å klarlegge og dokumentere omfanget av dette problemet. Spørsmålet prioriteres i hvedavtaleforhandlingene med NAVO.

Tro på nøytral oppmann

Forhandlingene om revisjon av særavtalen med Oslo kommune startet opp i april 2003 og pågår fortsatt. Det var avtalt nytt forhandlingsmøte 18.6. Foreløpig var det ikke kommet noe økonomitilbud fra kommunen, men det var tilbudt at uenighet om lønnsplasseringen skulle avgjøres av en nemnd. Tilbudet var tillagt stor og avgjørende betydning, idet forhandlerne har tiltro til en nøytral oppmann i en slik nemnd. Det forsøkes å få lagt klarere føringer på nemndens arbeid, ved tydeligere å peke på at nemndens avgjørelse må ta hensyn til det lønnsnivå legene nå har ved sykehusene. Det var også stilt krav om at lønnen for turnusleger måtte reguleres opp til det nivå turnuslegene har i KS-området. Sentralstyret tok de foreløpige forhandlingsresultater om særavtalen i Oslo kommune til orientering.

Oppfølging av landsstyrets vedtak

Sentralstyret behandlet utkast til brev til foreningens underavdelinger og spesialforeninger med orientering om landsstyrets vedtak av 22.5. 2003 i sak 12, Legeforeningens organisasjon. Brevet tok ellers spesielt sikte på å instruere fylkesavdelingene om igangsettelse av den lokale organisasjonsvurderingsprosess som landsstyret hadde forutsatt.

Les hele referatet på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=14984

Anbefalte artikler