Artikkel

Har du lest?

 1. I hvilket fjellområde har Øyvind Bruland sitt hytteparadis «Blåhaugen», og hva slags spesialitet og stilling har han til daglig?

 2. Hvilken kroppsdel rammet hoggormen som bet Roar Solheim, og hva slags stilling har Solheim til daglig?

 3. Hvem av våre barndoms helter er det Mette Brekke drøfter kan ha nytte for folkehelsen, og hva heter området vedkommende opererte i?

 4. Hva viser Tormod Brenn og Elinor Ytterstads studie når det gjelder dødelighet i Norge etter tid på året?

 5. Hva slags grunnlagsmateriell ble undersøkt av forfatterne, og hvordan tolker de resultatene av dødelighet etter ukedag?

 6. Hvorfor mener sosiologen Donald W. Light og legen Olav Gjerløw Aasland at USA er et eldorado for en som forsker på legeprofesjonen?

 7. I et historisk perspektiv; hvilket problem peker forfatterne på har hindret allmennhetens innsikt i legers praktisering av sin gjerning?

 8. Hvilke konsekvenser mener de det har fått?

 9. Hva er tema for Anne K. Wasenius Søyland og Ragnhild Halvorsens originalartikkel som blir publisert i dette nummer?

 10. Hva var materiale og metode for denne studien?

Svar:

 1. Jotunheimen. Bruland er professor i onkologi og seksjonsoverlege ved Det norske radiumhospital.

 2. Solheim, som er 1. konservator i zoologi ved Agder naturmuseum, ble bitt i venstre langfinger og tommel.

 3. Robin Hood. Fra sitt revir i Sherwood-skogen overfalt han rikfolk og delte byttet ut til fattige.

 4. At det var 12 % flere personer som døde i vinterhalvåret enn om sommeren.

 5. Brenn og Ytterstad innhentet informasjon fra Statistisk sentralbyrå om alle som døde i Norge i perioden 1991 – 95, i alt 225 439 personer. De fant at det er litt større risiko for å dø på en mandag (3 %) enn ellers i uken.

 6. Dette skyldes først og fremst at det amerikanske samfunnet, pga. sin mangel på generell helseforsikring og svake likhetsidealer i helsetjenesten, gir et stort individuelt spillerom for legene i profesjonsutøvelsen.

 7. Problemet har vært at ikke bare profesjonen som gruppe krevde og praktiserte kollektiv autonomi, men at den enkelte profesjonsutøver også gjorde krav på individuell autonomi.

 8. Ifølge forfatterne har den enkelte profesjonsutøvers frihet undergravd kollektivets ønske og krav om standard og kvalitet. Dette har ført til at både pasienter og myndigheter langt på vei har mistet troen på legenes evne til å kontrollere hverandre og sikre kvaliteten på arbeidet.

 9. Kostprovokasjoner ved unormale reaksjoner på mat.

 10. 72 barn i alderen 0 – 17 år, som var innlagt ved Voksentoppen til utredning av matreaksjoner. Det ble utført åpne, blinde og dobbeltblinde provokasjoner.

Anbefalte artikler