Utdanning og forskning på Ylfs dagsorden

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi vil arbeide for at spesialistutdanningen fortsatt skal være et nasjonalt ansvar, sa Yngve Mikkelsen under landsrådsmøtet i Yngre legers forening.

Ylfs nye styre (fra v.): Leder Yngve Mikkelsen, Tone Dorthe Sletten, Ellen Tveter Deilkås, Ole Jacob Nilsen, Synne Torkildsen, Hilde Engjom, Jo-Endre Midtbu og Ingvild Brunborg. Foto Lise B. Johannessen

– Vi kjemper mot klare økonomiske innstramminger og har derfor et pågående arbeid for å sikre en nasjonal standard, sa Mikkelsen som også ønsker at de private aktørene trekkes inn.

– Vi har i denne perioden prioritert arbeidet med sentrale og lokale forhandlinger fordi dette har vært fremtidsrettet arbeid, sa Ylf-lederen.

– Jeg er imponert over de tillitsvalgte som har gjort en fremragende jobb under forhandlingene, og vil dessuten takke Overlegeforeningen for et godt samarbeid. Vi har sett verdien av å stå sammen og dette har vært en veldig positiv erfaring, sa Mikkelsen.

– Vi har også deltatt i organisasjonsdebatten, men ikke vært spesielt aktive når det gjelder å fronte synspunkter. Vi ønsker en åpen organisasjonsdebatt og må være omstillingsvillige, oppsummerte han.

Bekymret for kvaliteten

Jana Midelfart Hoff var spesielt opptatt av stipendiatenes stilling.

– Det er lite forståelse for legestipendia-ter og andre stipendiater, men vi håper å få til noe. Sykepleierne har egne forskningsstillinger, og vi håper at dette også kan opprettes for legegruppen, sa hun.

Anne Mørch Larsen uttrykte bekymring for kvaliteten på spesialistutdanningen. Økonomiske interesser blir ivaretatt i foretakene, mens spesialistutdanningen trues.

– Det ligger en fragmentering i alle foretak. Det er en utfordring for de utdanningsansvarlige innen foretakene, og for Legeforeningen, sa hun.

– Det gir ingen gevinst om vi ikke sikrer spesialistutdanningen. Vi må legge prinsippene og jeg forventer at vi kommer på banen, sa Mørch Larsen.

Ønsker lederdebatt

Årsmøtet var ellers klare på at turnustjenesten er et viktig arbeidsområde, men at det er behov for mer tilbakemelding. Turnustjenesten bør opprettholdes, men kvaliteten på tjenesten må gjennomgås og tjenestens fremtid må evalueres. Det er foreslått å nedsette et utvalg som skal utrede det faglige, men også den økonomiske siden av turnustjenesten. For å få til et faglig grunnlag for innholdet, bør dette skje i løpet av dette turnusrådets periode.

Det ble også ytret ønske om at Legeforeningen i neste periode får en reell lederdebatt. Det ble blant annet tatt til orde for at ledelse allerede nå må komme inn som en del av grunnutdanningen, på linje med den allerede etablerte forskerlinjen.

Det er viktig med en mentalitetsendring, leger må lære seg å bli ledere og de må akseptere å bli ledet, ble det hevdet.

Stor utskiftning i styret

Yngve Mikkelsen fortsetter som leder av Ylf. Med seg får han mange nye styremedlemmer. Nytt styre for 2003 – 2005 er Ingvild Brunborg, Ahus/Lillestrømklinikken, (ny), Ellen Tveter Deilkås, Aker Universitetssykehus (ny), Hilde Engjom, Hålogalandssykehuset HF, divisjon Harstad (ny), Jo-Endre Midtbu, Universitetssykehuset i Nord-Norge (gjenvalg), Ole Jacob Nilsen, Sykehuset Innlandet, Elverum/Hamar (ny), Tone Dorthe Sletten, St. Olavs Hospital (gjenvalg) og Synne Torkildsen, Herøy legekontor, yngsterepresentant (ny). Vara er Harald Bergan, Helse Blefjell, Anne Karin Rime, Sykehuset Østfold HF og Ida Sletten, yngsterepresentant.

Lars Johan Bjerner, Radiumhospitalet ble valgt til ny redaktør av Ylf-forum.

Anbefalte artikler